Za plaće i naknade zastupnika 8 milijuna KM, na putne troškove 75 tisuća KM

Ured za reviziju instititucija Federacije Bosne i Hercegovine objavio je izvješće o financijskoj reviziji Parlamenta Federacije BiH. Izvješće je dobilo pozitivno mišljenje jer po svim važnim pitanjima prikazuje istinito i fer stanje imovine i obveza na dan 31. 12. 2015. godine, rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan.
“Financijske informacije i transakcije prikazane u financijskim izvješćima Parlamenta FBiH u tijeku 2015. godine, bile su u svim materijalno značajnim aspektima u skladu s odgovarajućim zakonskim i drugim propisima”, naveli su revizori.

Zastupnički dom

Međutim, revizori su skrenuli pažnju na to da se nije vodila odgovarajuća evidencija o prisutnosti na poslu profesionalnih zastupnika, na osnovu koje se vršio obračun i isplata stalnih mjesečnih novčanih primanja (paušala) u Zastupničkom domu, u skladu s važećim zakonskim i drugim propisima. Također, redovan godišnji popis stalnih sredstava, izvora sredstava, obveza i potraživanja, kao i prethodnih godina, u Zastupničkom domu i Zajedničkim službama Parlamenta FBiH, nije u cijelosti izvršen u skladu s važećim zakonskim i drugim propisima.

U skladu s članom 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za umirovinu, prema općim propisima, imaju pravo na naknadu plaće koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci. U 2015. godini to pravo je ostvarilo 46 zastupnika za što je isplaćeno 1.161.622 KM.

Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih iskazani su u iznosu od 8.242.575 KM što je u odnosu na prethodnu godinu (7.348.663 KM), više za 893.912 KM, a u odnosu na planirana sredstva (8.839.722 KM) ovi izdaci su manji za 597.147 KM.

Prema Zakonu iznos paušala umanjuje se za 10 posto za svako izostajanje sa sjednice Doma ili radnog tijela čiji je član. Evidenciju o izostancima vodi tajnik Doma, odnosno radnog tijela, što se u Zastupničkom domu radilo u 2015. godini, ali se umanjenje vršilo samo za one izostanke koji su neopravdani.

Obzirom da članom 8. navedenog Zakona, nije propisano što se može smatrati opravdanim ili neopravdanim izostankom, smatramo da Odluka Predsjednika Administrativne komisije, kojom je utvrđeno da „za svaki opravdani izostanak sa sjednica Služba računovodstva ne može vršiti umanjenja“ nije utemeljena, niti donesena u skladu navedenim Zakonom, navodi se u izvješću.

Ovo posebno ima utjecaj na iskazane izdatke i rashode troškova profesionalnih zastupnika koji u konačnici mogu imati utjecaja na neosnovano povećanje i isplatu istih.

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi Zastupničkog doma u 2015. nije izvršeno, što nije u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH i Pravilnikom o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u FBiH i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH na šta je ukazano i u prethodnoj godini.

Potrebno je da se vrši umanjenje novčanih primanja (paušala) na ime povećanih materijalnih troškova za sve izostanke sa sjednica u skladu sa članom 8. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH izabranih dužnosnika.

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika vršiti u skladu s odredbama Zakona o državnoj službi u FBiH i Pravilnika o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u FBiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH.

Izdaci za materijal i usluge iskazani su u iznosu od 1.295.491 KM, što je u odnosu na planirana sredstva od 1.425.780 KM manje za 130.289 KM. Najznačajniji izdaci odnose se na: putne troškove 75.875 KM, izdaci za komunikacije 57.097 KM, ugovorene usluge 1.070.845 KM (najznačajnije su naknade skupštinskim zastupnicima 726.295 KM).

Trošenje goriva

Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja putničkih automobila u Zastupničkom domu je utvrđena obveza vođenja uredne evidencije o korištenju službenih automobila, međutim uvidom u dokumentaciju osoba koje su upravljale službenim vozilima nisu uredno popunjavale rubrike PN4 obrasca s predviđenim podacima koji se odnose na evidentiranje vremena polaska i dolaska na odredište, ukupno pređenog puta za svaku pojedinačnu relaciju kretanja službenog automobila i broja osoba u vozilu, dok je u pojedinim putnim nalozima evidentirano samo početno i krajnje stanje brojila u mjesecu bez navođenja ostalih podataka u istom.

Također, evidencija utroška goriva i maziva u putnom nalogu nije u potpunosti popunjavana i evidentirana ni za jedno službeno auto koje je u vlasništvu Zastupničkom doma. Vezano za kontrolu utroška goriva internim aktom nije utvrđen normativ potrošnje goriva po pređenom kilometru, niti se vodi se evidencija o prosječnoj potrošnji goriva, te se ne prave mjesečna izvješća o potrošnji i pređenim kilometrima. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju za utrošak goriva, utvrdili smo da se dostavljaju fakture dobavljača s otpremnicom (na kojoj je navedena osoba zadužena za karticu, datum sipanja goriva, količina goriva i iznos računa) bez potpisa osobe koja je koristila karticu na fiskalnom računu.

Svi putnički automobili se nakon obavljenog posla trebaju parkirati na mjesta predviđena za to, ali tijekom revizije nije prezentirana dokumentacija koja bi potvrdila da je postupljeno po navedenom. Naprijed navedeno ukazuje da nije uspostavljena kontrola korištenja službenih automobila, utroška goriva i parkiranja vozila nakon radnog vremena, što je ukazivano i u revizijama prethodnih godina.

Dom naroda

Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih iskazani su u iznosu od 4.732.971 KM što u odnosu na prethodnu godinu (3.998.872 KM), predstavlja uvećanje u iznosu od 734.099 KM. U odnosu na planirana sredstva za ove namjene (4.804.263 KM) izdaci za bruto plaće i naknade zaposlenih manji su za 71.292 KM.

Prema članu 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, prema općim propisima, imaju pravo na naknadu plaće koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci. U 2015.godini u Domu naroda to pravo je ostvarilo 13 izaslanika u ukupnom iznosu 392.811 KM.

Zajednička služba Parlamenta FBiH

Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih iznose 852.253 KM što u odnosu na prethodnu godinu (963.014 KM), manje za 110.761 KM. U odnosu na planirana sredstva za ove namjene (869.940 KM) izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih manji su za 17.687 KM.

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika u Stručnoj službi Zastupničkog doma u 2015. godini nije izvršeno, što nije u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH i Pravilnikom o ocjenjivanju rada državnih službenika u organima državne službe u FBiH i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH na što je ukazano i u prethodnoj godini.

(vecernji.ba)

4 komentara

  • A sta ces zaradili ljudi posteno je da im se sve isplati ,Istovremeno rodiljne naknade neisplacene ,a umjesto 5 mirovine u FBH se isplacuju 35 dana ,ko je za to odgovoran ?

  • mašalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Komentiraj: