Kako pomoći vinovoj lozi u nakupljanju šećera?

Tijekom ljetnih mjeseci, zbog pomanjkanja vode u tlu, vinova loza ispoljava simptome nedostatka pojedinih hranjiva. To je posebno važno za kalij koji je bitan u ishrani vinove loze, a čiji nedostaci ili nedostupnost imaju velike posljedice po vinovu lozu. Zbog toga se preporučuje obaviti folijarnu prihranu gnojivima koja sadrže kalij.

Kalij utječe na povećanje sadržaja šećera, povećava ekstrakt vina, a smanjuje ukupne kiseline mošta, odnosno vina. Folijarno gnojivo sa lako pristupačnim kalijem kojim je potrebno obaviti jednu do dvije prihrane vinove loze početkom šaranja zove se WAKE -UP. Prihrane obaviti u razmaku od desetak dana.

Ishrana putem lista dobiva na značaju jer ovaj oblik aplikacije osigurava vinovoj lozi potrebna hranjiva kada dođe do poremećaja u usvajanju hranjiva iz tla, omogućuje bržu apsorpciju mineralnih elemenata kao i racionalnije korištenje hranjivih tvari (posebno mikro elemenata) jer se pri znatno manjim količinama postižu isti efekti. Značajna osobina folijarnih hranjiva je dobra kompatibilnost sa pesticidima, što omogućuje njihovu simultanu primjenu.

Kalij, kao esencijalni element biljne ishrane, ima važnu fiziološku ulogu kod vinove loze. Povoljno djeluje na razvoj generativnih organa loze, na dozrijevanje grožđa i rozgve te znatno pridonosi otpornosti loze na niske zimske temperature i kasne proljetne mrazeve. Najviše kalija vinovoj lozi je potrebno u fenofazama cvatnje i šare.

Kalij utječe na povećanje sadržaja šećera, povećava ekstrakt vina, a smanjuje ukupne kiseline mošta odnosno vina.

Nedostaci kalija vidljivi su najčešće početkom ljetnog perioda i češći su u sušnim područjima. Nedostatak kalija se odražava na cjelokupan rast i razvoj biljaka jer ulazi u sve važne funkcije u metabolizmu.

Najjasniji simptomi nedostatka kalija uočavaju se na listovima koji se uvijaju prema dolje, a zatim nekrotiziraju. Zatim se primjećuje slab i usporen porast loze, slabo grananje korijena što za posljedicu ima slabije usvajanje biljnih hranjiva i vode, čime se smanjuje otpornost loze na sušu. Također, kod pomanjkanja kalija, grožđe kasnije dozrijeva, količina šećera je manja, grožđe je osjetljivije na sivu plijesan, a porast mladica je slab i usporen. Kako bi se otklonili nedostaci kalija, posebno tijekom ljetnih mjeseci, potrebno je obaviti 2-3 folijarne prihrane vinove loze gnojivima koja sadrže kalij.
WAKE – UP je vrlo važno gnojivo za vinovu lozu jer pomaže u nakupljanju šećera.

Gnojivo WAKE – UP je vrlo bitno i za nakupljanje šećera u bobicama grožđa.

Šećeri, zajedno s kiselinama, čine jedan od dva najvažnija čimbenika za kvalitetu budućeg mošta i vina. Bobice grožđa sadrže od 15 % do 25 % šećera (glukoza i fruktoza). Šećeri se stvaraju u biljci pod utjecajem sunčeve energije, CO2 i klorofila. Najprije su prisutni u obliku škroba te pohranjeni u rozgvi, listu i zelenoj bobici, a potom u obliku jednostavnih šećera, od kojih su najviše zastupljene heksoze (glukoze i fruktoze).

Zelena bobica i sama proizvodi šećer jer sadrži klorofil, koji se nakon faze šare povlači, a tada se u bobicu skladište šećeri iz lista i drvenastih dijelova loze. Heksoze (glukoze i fruktoze) su najzastupljeniji oblik šećera u grožđu i vinu. Nastaju u biljci tokom cijele vegetacije; od zametanja ih proizvodi i sama bobica koja se zbog prisustva klorofila ponaša kao list i ima sposobnost fotosinteze. Taj proces nastajanja heksoza u bobici traje sve do faze šare, nakon čega bobica akumulira heksoze isključivo iz lista i drvenastih dijelova.

Gnojivo za prihranu vinove loze potražite u najbližem Agrocentru Sjemenarne, a od Agro Podrške zatražite savjete o primjeni.

 

Poljoprivredna TV