Licitacija: Široki Brijeg prodaje neizgrađena građevinska zemljišta

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH” br: 66/13 i 100/13), članka 2. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br: 17/14), te odluka Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega, br. 01-02-377/17-10 od 22.12.2017.g., i odluke br. 01-02-95/18-9 od 20.03.2018.g Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje

OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su građevinska zemljišta u posjedu i vlasništvu Grada Širokog Brijega, ul. Fra Didaka Buntića 11., 88 220 Široki Brijeg označena kao:

k.č. 3238/114 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2292/185 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 600 m2,
k.č. 2902/59 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/780 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 969 m2,
k.č. 4499/14 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/264 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 600 m2.

2. NAMJENA

Parcele navedene u točci 1. ovog oglasa namijenjene su u svrhu izgradnje stambenih objekata.
Bliži uvjeti izgradnje objekata i obim uređenja građevinskog zemljišta utvrđeni su urbanističko-tehničkim uvjetima.

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za građevinska zemljišta iz točke 1., za parcelu označenu kao:
k.č. 3238/114 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2292/185 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 600 m2, iznosi 12.000,00 KM (dvanaest tisuća konvertibilnih maraka),
k.č. 2902/59 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/780 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 969 m2, iznosi 4.845,00 KM (četiritisućeosamstočetrdeset i pet konvertibilnih maraka),
k.č. 4499/14 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/264 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 600 m2, iznosi 2.100,00 KM (dvijetisuće i sto konvertibilnih maraka).

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELA I UVID U DOKUMENTACIJU

Parcele koje su predmet licitacije po ovom oglasu mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati i to za sve vrijeme trajanja oglasa o licitaciji.
Uvid u posjedovnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega od 8,00 do 14,00 sati.

5. JAMČEVINA

Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitacije za parcelu označenu kao:

k.č. 3238/114 k.o. Lištica iznosi 1.200,00 KM (tisuću i dvijesto konvertibilnih maraka),
k.č. 2902/59 k.o. Lištica iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),
k.č. 4499/14 k.o. Donji Crnač iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka).

Iznos jamčevine sudionik licitacije je dužan uplatiti na depozitni račun Grada Širokog Brijega, broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431, svrha doznake jamčevina za kupnju zemljišta označenog kao k.č. ______ (navesti točan broj parcele) i k.o. ______ (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.
Neuspjelim sudionicima licitacije iznos uplaćene jamčevine biti će vraćen u roku od petnaest dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 0,5%.
Sudionik koji uspije na licitaciji odnosno kupi izlicitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu.
U slučaju da sudionik licitacije, koji uspije na licitaciji (kupac), iz neopravdanih razloga ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

6. PRAVO SUDJELOVANJA I PRVENSTVA NA LICITACIJI

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju domaća i strana pravne i fizičke osobe, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH koje podnesu dokaz o uplati jamčevine navedene u točci 5. Oglasa.
Ako osoba sudjeluje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.
Pored dokaza o uplati jamčevine pravne osobe su dužne dostaviti izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija) a fizičke osobe su dužne dostaviti ovjerenu presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa.
Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. javnog Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu navedenu u točci 3. ovog Oglasa.

7. UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

8. DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u zgradi Grada Širokog Brijega prostorija Vijećnice dana 29.05.2018. godine (utorak) s početkom u 9 sati.

9. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE , SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, POREZ I TROŠKOVI

Kupac je dužan konačni iznos izlicitirane cijene isplatiti prodavcu u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja licitacije na depozitni račun Grada Širokog Brijega broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431 (naknada za dodijeljeno zemljište) svrha doznake izlicititrana naknada za zemljište označeno kao k.č. _______ (navesti točan broj parcele) i k.o. _______ (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.
Ako kupac ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos izlicitirane cijene prodavatelj će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana računajući od dana kada je licitacija održana.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, poreza na promet nekretnina, kao i troškove knjiženja ugovora u katastru i zemljišnim knjigama plaća kupac.

10. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji.

11. KONTAKT INFORMACIJE

Za sve detaljne informacije vezane za ovaj oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega ili na telefon br: 039 702 830 – kontakt osoba Vjekoslav Draškić, priopćeno je iz Uprave Grada Široki Brijeg.

(www.jabuka.tv)


5 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.