Proglašeno stanje nesreće na području Grada Širokog Brijega – Jabuka.tv

Proglašeno stanje nesreće na području Grada Širokog Brijega

panorama široki brijeg
Na sjednici Gradskog stožera civilne zaštite održanoj 18. ožujka donijeta je Odluka o proglašenju stanja nesreće na području Grada Širokog Brijega.

Temeljem članka 29. stavka 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i članka32. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06 i 5/07 ), a u vezi s nastalom situacijom prouzrokovanom neposrednoj opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Grada Širokog Brijega, na prijedlog Gradskog stožera civilne zaštite, Gradonačelnik Grada Širokog Brijega, donosi

O D L U K U O PROGLAŠENJU STANJA NESREĆE UZROKOVANO POJAVOM KORONAVIRUSA (COVID-19) NA PODRUČJU GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

Članak 1.

Dana 18. ožujka 2020. godine proglašava se stanje nesreće na području Grada Širokog Brijega uzrokovano neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19).

Članak 2.

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Gradonačelnik određuje:
– Da se stave na raspolaganje sve Gradske Službe, pravni subjekti, sve druge institucije i sve strukture civilne zaštite, također da se stave na raspolaganje svi raspoloživi resursi prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koji će se koristiti na ugroženim područjima.

Članak 3.

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Širokom Brijegu ( u daljnjem tekstu: Gradski plan ), u svim gradskim službama i drugim institucijama uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršavanja zapovijedi Gradskog stožera civilne zaštite, te sukladno Gradskom planu i zahtjevima sa ugroženih područja. Zadužuje se Gradski stožer civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih gradskih službi zaštite i spašavanja, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih poduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području Grada Širokog Brijega.

Članak 4.

Troškovi koji nastanu angažiranjem Gradskog stožera civilne zaštite, gradskih službi, službi za zaštitu i spašavanje i ostalih struktura civilne zaštite, kao i dodatni troškovi koji nastanu planskim angažiranjem nedostajućih resursa za spašavanje tijekom provođenja akcija zaštite i spašavanja, osigurati će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a sukladno sa Odlukom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, i proračuna Grada Širokog Brijega i drugih financijskih izvora, sukladno važećim propisima.

Članak 5.

Zadužuje se Gradski stožer civilne zaštite da sukladno sa važećim zakonskim propisima preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.

Članak 6.

Obvezuju se svi rukovoditelji tijela Gradske uprave, rukovoditelji pravnih osoba i drugih institucija za zaštitu i spašavanje i ostalih struktura civilne zaštite i angažiranih snaga, da osiguraju provođenje zapovijedi stožera civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, evakuaciji, zbrinjavanju ugroženog stanovništva i zaštite materijalnih dobara, snabdijevanjem stanovništva živežnim namirnicama, higijenskim potrepštinama, te medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika).

Članak 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Širokog Brijega”

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD ŠIROKI BRIJEG
-GRADONAČELNIK-

Broj: 03-87/20
Široki Brijeg, 18.03.2020. godine

Preporuke Gradske uprave Široki Brijeg

Pozivamo građane na smanjivanje izravnog kontakta i kada god je to moguće upite i informacije obave telefonski ili putem elektroničke pošte.

Također, molimo sve građane da poštuju zapovijedi, naredbe i preporuke Stožera civilne zaštite ŽZH, Kriznog stožera i Stožera civilne zaštite Grada Širokog Brijega.

Informirati se možete na stranicama:

Uprava civilne zaštite ŽZH
Grad Široki Brijeg

Kontakti unutar Gradske uprave:

Info pult

Telefon: 039/702-815;

Porta

Telefon: 039/702-816;

Ured gradonačelnika

Telefon: 039/702-801; 039/702-802; Fax: 00387 (0)39/705-915;
e-mail: [email protected]

Gradsko vijeće

Telefon: 039/702-804; 039/702-825; Fax: 039/705-915;
e-mail: [email protected][email protected]

Pravobraniteljstvo

Telefon: 039/703-317
e-mail: [email protected]

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Telefon: 039/702-828;
e-mail: [email protected]

Matični ured

Telefon: 039/702-824;

Služba za gospodarstvo, obnovu i razvitak

Telefon: 039/702-806;
e-mail: [email protected]

Odsjek za gospodarstvo
Telefon: 039/702-855;

Odsjek za inspekcijske poslove

Telefon: 039/702-827; 039/703-039
e-mail: [email protected]

Služba za financije

Telefon: 039/702-808
E-mail: [email protected]

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Telefon: 039/702-809; 702-810;
e-mail: [email protected]

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar

Telefon: 039/702-830;
e-mail: [email protected]

Služba za branitelje iz Domovinskog rata

Telefon: 039/705-819;
e-mail: [email protected]

Služba za civilnu zaštitu

Telefon: 039/703-255;
e-mail: [email protected]

Hitni brojevi telefona i preporuke

DOSTUPNI BROJEVI TELEFONA ZDRAVSTEVNIH USTANOVA, SANITARNIH INSPEKTORA I CIVILNE ZAŠTITE:

DZ Široki Brijeg 039 705-233 (124)

Uprava civilne zaštite ŽZH:
039 661-517(121)
039 661-377

Stručna medicinska pomoć 0-24 063 842-909

ZZJZ ŽZH ravnatelj 063 311-212
Epidemiolog 063 356- 675
0-24 sata 063 994-500

Županijski sanitarni inspektori
063 304-801
063 287-636

Sanitarni inspektor-Grad Široki Brijeg
063 482-244

Preporuke za osobe koje se vraćaju iz područja povećanog rizika od koronavirusa

Tijekom 14 dana po povratku u Županiju Zapadnohercegovačku za vrijeme samoizolacije kod kuće:

• Svakodnevno kontaktirajte nadležni Dom zdravlja (obiteljskog liječnika) ili epidemiologa
• Mjerite tjelesnu temperaturu
• Pazite na pojavu simptoma respiratorne infekcije (kašalj, otežano disanje itd.)
• Redovito perite ruke ili koristite hidroalkoholnu otopinu
• Izbjegavajte kontakt s trudnicama, kronično bolesnima, starijim osobama i slično
• U slučaju potrebe za odlaskom u zdravstvenu ustanovu javite se nadležnom epidemiologu

U slučaju znakova respiratorne infekcije tijekom 14 dana nakon povratka u Županiju Zapadnohercegovačku:

• Telefonski nazovite nadležni Dom zdravlja (obiteljskog liječnika) ili epidemiologa, opišite mu svoje simptome i obavijestite ga o svom nedavnom boravku u ugroženom području.
• Izbjegavajte kontakt s osobama oko vas i stavite masku
• Ne odlazite liječniku ili na hitni prijem bez prethodnog dogovora s nadležnim epidemiologom koji će organizirati odlazak na pregled

U slučaju neodgodivog odlaska na put, preporučuje se:

• Izbjegavajte kontakt s bolesnim ljudima, pogotovo ljudima koji kašlju
• Izbjegavajte tržnice i mjesta gdje se drže žive ili mrtve životinje
• Pridržavajte se općih pravila o higijeni ruku i hrane
• Prije jela, nakon toaleta ili diranja životinja perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
• Izbjegavajte doticaj sa životinjama, njihovim izlučevinama ili izmetom
• Pratite savjete za putnike na web-stranicama Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i Zavoda za javno zdravstvo ŽZH.
• Gdje god putujete, pridržavajte se općih pravila o higijeni ruku i hrane.
• Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti.

U slučaju simptoma respiratorne infekcije tijekom putovanja preporučuje se:

• Nosite kiruršku masku ako ste u kontaktu s drugim ljudima
• Jednokratno koristite papirnate maramice i redovito perite ruke
• Tijekom putovanja u zahvaćena područja što prije se obratite lokalnom liječniku.

(www.jabuka.tv)


39 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.