Federalnoj inspekciji nedostaje čak 50 inspektora

Federalnoj inspekciji nedostaje čak 50 inspektora. “Nepopunjenost radnih mjesta najviše je izražena kod federalnih inspektora gdje je od 159 mjesta popunjeno 108 (nedostaje po 8 inspektora rada, sanitarno-zdravstveno-farmaceutskih i poljoprivrednih inspektora, 6 prometnih inspektora, 5 tržišno-turističkih inspektora, po 4 vodna, veterinarska i tehnička inspektora i po 2 šumarska i urbanističko-ekološka inspektora)”, stoji u revizijskom izvješću Uprave za inspekcijske poslove FBiH za prošlu godinu.

Navedeni nedostatak inspektora može imati utjecaja na pravodobnost, učinkovitost i učinke u obavljanju poslova koji su dani u nadležnost Upravi. “Napominjemo da je na osnovi novog Zakona o inspekcijama Federacije BiH donesen i novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji koji je stupio na snagu danom dobivene suglasnosti Vlade FBiH (V. broj: 71/2015 od 28. siječnja 2015.). Ovim pravilnikom predviđeno je 225 izvršitelja. Njime je predviđen Odjel za unutarnju kontrolu sa 4 izvršitelja, od kojih je popunjeno 1 radno mjesto stručnog savjetnika za kontrolu.

Inače, iz revizijskog izvješća je vidljivo kako su za vršenje poslova iz nadležnosti Uprave navedenim pravilnikom utvrđena ukupno 83 radna mjesta s 219 izvršitelja, od čega 16 rukovodećih državnih službenika (direktor, tajnik, 4 pomoćnika direktora i 10 glavnih federalnih inspektora), 176 državnih službenika, od kojih je 159 federalnih inspektora, 24 namještenika i 3 savjetnika direktora koji nemaju status državnog službenika. Od ukupno sistematiziranih, na dan 31. prosinca 2014. godine bio je zaposlen 151 izvršitelj, što predstavlja popunjenost od 68,95%.

Inače, Federalna uprava za inspekcijske poslove je dobila pozitivno revizijsko mišljenje. U godišnjem izvješću o izvršenju proračuna za 2014. iskazani su rashodi i izdaci u iznosu od 7,773.544 KM, što u odnosu na operativni proračun od 7,915.496 KM predstavlja ostvarenje od 98,21%, a u odnosu na zakonski odobrena sredstva za fiskalnu 2014. od 8,379.283 KM predstavlja ostvarenje od 92,77%.

“Operativna sredstva umanjena su za 25.814 KM na osnovi odluke Vlade FBiH o preraspodjeli sredstava iz proračuna FBiH za 2014. s Federalne uprave za inspekcijske poslove na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koja se odnose na plaće, naknade plaće i materijalnih troškova za dva inspektora socijalne i dječje zaštite koje je od 01. listopada 2014. iz Uprave preuzelo navedeno Ministarstvo. Operativna sredstva su uvećana za 5304 KM koje se odnose na sredstva podračuna otvorenog u okviru Federalnog ministarstva financija. Sredstva koja je odobrilo Federalno ministarstvo financija su umanjena za 443.277 konvertibilnih maraka, bez posebnog dokumenta i obrazloženja. Isto se odnosi na plaće i naknade zaposlenih za 18 ispražnjenih radnih mjesta za koja procedure prijema nisu okončane”, navode revizori.

2 komentara

Komentiraj: