Federalni Zavod MIO prelazi na riznično poslovanje

Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva financija o prelasku Federalnoga zavoda MIO na poslovanje preko Jedinstvenoga računa riznice, Vlada FBiH danas je zadužila Financijsko-informatičku agenciju da ovom ministarstvu i Federalnom zavodu MIO osigura informatičku potporu u ovom procesu.

Federalno ministarstvo financija i Federalni zavod MIO dužni su staviti na raspolaganje sve potrebne kapacitete kako bi ova aktivnost bila okončana do isplate prve mirovine s Jedinstvenog računa riznice.

Nakon što je Federalni zavod MIO od 1. siječnja 2020. godine prešao na poslovanje putem JRR FBiH, kao dio procesa, 31. prosinca se 2019. ugašeni dosadašnji depozitni računi Zavoda, a sve uplate doprinosa i drugih prihoda se, s početkom 2020. godine, uplaćuju na ovaj račun.

Isplatu mirovina za prosinac 2019. obavio je Zavod, budući da je riječ o rashodu iz protekle godine, dok je prva isplata mirovina s Jedinstvenoga računa, koja se odnosi na siječanj 2020. godine, predviđena u prvim danima veljače 2020.

Federalni zavod MIO je u svom dosadašenjem poslovanju koristio aplikaciju za obračun mirovina, koju je razvijao kroz duži niz godina te ona sada u potpunosti ispunjava svoju namjenu. Istovremeno, Federalno ministarstvo financija za svoje računovodstveno i riznično poslovanje koristi aplikaciju zasnovanu na Oracle EBS sustavu, kroz koju vodi Glavnu knjigu Riznice, te obavlja sva plaćanja preko komercijalnih banaka.

Kako je, s ciljem uvezivanja ove dvije aplikacije, potrebno angažirati osobe dostatne informatičke stručnosti, taj posao je povjeren Financijsko-informatičkoj agenciji.

Nije moguće izdati okolišnu dozvolu GIKIL-u

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o nemogućnosti izdavanja okolinske dozvole privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije koji se nalaze u ul. Željeznička broj 1, općina Lukavac, zbog neispunjavanja standarda zaštite okoliša, neizvršenja mjera za smanjenje zagađenja okoliša, i daljeg kontinuiranog zagađenja okoliša grada Lukavca, Tuzlanskog Kantona i šire.

Na osnovu okolišne dozvole od 24. siječnja 2012. godine, GIKIL je, iako je imao obavezu da u unapređenje tehnologije s ciljem reduciranja štetnog utjecaja na okoliš investira 111.354.000 KM, investirao samo 4.067.911 KM čime je ovo privredno društvo, kako je navedeno, pokazalo krajnju neozbiljnost kada je riječ o zaštiti okoliša i nepoštivanje prava ljudi na zdrav okoliš, život i imovinu, kao osnovnih ustavom zagarantovanih ljudskih prava.

Izjašenja o incijativama

Federalna vlada je utvrdila izjašnjenje povodom inicijative Skupštine Unsko-sanske županije za donošenje Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u kojem je navedeno da su u tijeku aktivnosti Federalnog ministarstva pravde na izradi Prednacrta ovog zakona, te da se uskoro očekuje njegovo upućivanje u zakonodavnu proceduru.

Danas nije podržan Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, čiji predlagači su poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Salko Bukvarević i Salko Zildžić.

Kako je navedeno u mišljenju, naziv ovog zakonskog prijedloga bi trebao biti “Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima”. Također, potrebno je izvršiti numeraciju stavova čija se izmjena vrši, odnosno uskladiti je u skladu s aktualnim Zakonom o stvarnim pravima, te izvršiti nomotehničku obradu. Vlada FBiH je mišljenja da pitanja koja regulira ovaj zakonski prijedlog trebaju biti uređena na sveobuhvatan i potpun način i to donošenjem propisa kojim će biti uređeno pitanje reprivatizacije, denacionalizacije i restitucije.

O sastanku pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku

Vlada Federacije BiH upoznala se sa informacijom o 4. sastanku Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, održanom 19. i 20. studenog 2019. godine i prihvatila preporuke Europske unije i plan narednih aktivnosti nakon ovog sastanka, te zadužila nadležne institucije na razini FBiH da započnu aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

Nadležna federalna ministarstva i federalna tijela uprave su obavezani da postupe po narednim aktivnostima Europske komisije, do 20. siječnja 2020. godine i da informacije dostave Uredu Vlade FBiH za europske integracije koji će zaključak, preporuke i naredne aktivnosti dostaviti Komisiji za evropske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH.

Prihvaćena informacija o realziaciji zaključka o veterinarskoj komori FBiH

Federalna vlada prihvatila je informaciju o realizaciji svog zaključka od 10. listopada2019. godine kojim nije dala suglasnost na Statut Veterinarske komore Federacije BiH u dijelu koji se odnosi na javnu oblast i zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, u suradnji sa ovom komorom, otkloni uočene nedostatke. Informacija je urađena nakon inspekcijskog nadzora u ovoj instituciji.

Veterinarskoj komori Federacije BiH je naloženo da, bez odlaganja, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH, pokrene postupak pribavljanja suglasnosti resornog ministarstva za izmjene i dopune Statuta.

Poslovi javnih ovlaštenja propisani Zakonom o veterinarstvu u BiH koje treba obavljati Veterinarska komora FBiH ne mogu biti izvršavani sve dok Vlada ne donese odluku na osnovu koje daje saglasnost na Statut Komore u dijelu koji se odnosi na ove poslove.

Resorno federalno ministarstvo je zaduženo da obavlja poslove iz člana 58. stav (3) točke a) do e) Zakona o veterinarstvu u BiH sve dok Veterinarska komora Federacije BiH ne ispuni propisane zakonske uvjete.

Veterinarska komora je obavezana da, nakon izvršenja naloženih obaveza i ispunjenja propisanih uvjeta u skladu s vrijedećim propisima, pokrene postupak izmjene i dopune registracije kod nadležnog suda, kao subjekta koji ima javna ovlaštenja.

Suglasnost na nacrt strategije za prihvat readmisiranih osoba u BiH

Federalna vlada dala je saglasnost na Nacrt strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u BiH po osnovi Sporazuma o readmisiji i Akcijski plan za razdoblje 2020. – 2023. godina. Strategija je rezultat rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Radne grupe koju je imenovala ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ova strategija predstavlja nastavak ispunjavanja obaveza BiH iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima s ciljem očuvanja bezviznog režima koji joj je odobren odlukom Vijeća Europe od 14. prosinca 2010. godine, kao i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To podrazumijeva usvajanje djelotvornih politika kojima će biti uspostavljen funkcionalan sustav prihvata i integracije u društvo readmisiranih osoba na efikasan, održiv i dugoročan način, uz puno uvažavanje njihovih prava, što će doprinijeti smanjenju broja sekundarnih migracija državljana BiH.

Pored strateškog cilja i ciljeva koji proističu iz njega, ovom strategijom se kao vizija promovira institiucionalna organizacija koja će se u budućnosti baviti i drugim aspektima migracijske politike, koja se odnosi na državljane BiH, u skladu s nadležnostima. Strateški ciljevi, odnosno vizija, podrazumijevaju da je u BiH uspostavljen funkcionalan, transparentan i održiv sustav prihvata i integracije državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji i da su sve uključene institucije i ustanove osposobljene da budu funkcionalan dio sustava. S ciljem realizacije ovih strateških ciljeva definirano je pet specifičnih ciljeva čija realizacija treba, kroz srednjoročne periode provođenja, definirane akcijskim planovima, doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva.

To su poboljšanje statusa državljana BiH koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji kroz unapređenje zakonodavnog okvira i osiguranje adekvatne podrške i zaštite readmisiranim osobama, unapređenje sistema koordinacije i ojačavanje kapaciteta u oblasti prihvata i integracije državljana BiH, osiguranje njihove pune socio-ekonomske uključenosti, uspostavljanje sustava za upravljanje podacima o readmisiji i sistema promocije, te praćenja i izvještavanja o provedbi Strategije.

Akcionim planom, kao provedbenim dokumentom, su definirane 63 aktivnosti koje će biti realizovane u razdoblju 2020. – 2023. godina, uz navođenje odgovornih aktera kao i rokova za njihovu realizaciju.

Ostale odluke i zaključci

Federalna vlada rasporedila je Agenciji za privatizaciju u FBiH sredstva iz pasivnog podbilansa u iznosu od 313.910,72 KM (160.500 eura) ostvarena prodajom imovine iz pasivnog podbilansa privrednog društva Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo koja se nalazi u Novom Sadu u Srbiji. Ova sredstva bit će korištena za financiranje ove agencije u skladu s njenim financijskim planom za 2019. godinu, na koji je Vlada FBiH dala suglasnost, te za izmirenje troškova nastalih u postupku zaštite ove imovine.

Danas je usvojena informacija o stanju stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa i zadužena Agencija za privatizaciju u FBiH da nastavi aktivnosti na povratu imovine iskazane u pasivnom podbilansu koja se nalazi na području bivše SFRJ.

Usvojena je i informacija o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za 2018. godinu i pozvani su sve razine vlasti da, u skladu s donesenim zakonskim propisima, izvršavaju propisane obaveze s ciljem zaštite, racionalnog korištenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Vlada FBiH je upoznata s informacijom o realizaciji svojih zaključaka koje je donijela u 2019. godini.

Prihvaćeni su i Plan rada i razvoja Javne ustanove Federalna novinska agencija za 2020. godinu, te Godišnji plan rada Agencije za državnu službu FBiH za 2020. godinu.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH je dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru JP Filmski centar d.o.o. Sarajevo da s pozicije vršitelja dužnosti generalnog direktora razriješi Jasmina Durakovića, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost da za novog v.d. direktora na period od 12 mjeseci bude imenovana Ines Tanović.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Federalna vlada je opunomoćila Gorana Buhača.

Na period od četiri godine imenovano je Savjetodavno vijeće za okoliš kojim predsjedava predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma Stjepan Matić, dok su članovi Rijad Tikveša (predstavnik nevladinih organizacija u FBiH), Goran Mišić (TŽ), Zdenko Mandić (ŽZH), Mersija Talić (USŽ), Samir Čengić (PŽ), Srećko Galić (HNŽ), Zijada Krvavac (SŽ), Dragan Šafradin (SBŽ), Ana Vrdoljak (HBŽ) i Amra Pojskić (ZDŽ).

Danas je na dužnost direktora Kazneno­poravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, na razdoblje četiri godine, počevši od 7. siječnja 2020. godine, imenovan Edham Veladžić.

Vlada FBiH je dala suglasnost na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 6. siječnja 2020. godine o imenovanju Muamera Kulelije za privremenog člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Kuleliju je predložio Upravni odbor Udruženja obitelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu”, a dobio je i podršku i drugih udruženja i ustanova za brigu o ovoj populaciji, priopćili su iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)


7 komentara

 • A kad ćete povećati minimalnu mirovinu i pogotovo ovu mirovinu od 465 KM za ČETRDESET GODINA RADA ?
  Ako je potrošačka košarica 1800 KM kako da žive umirovljenici???

  • Nece nikad.
   Oni kontaju ovako: potrosacka korpa se racuna za cetvoroclanu obitelj. Caca, mater, braco i seka.
   E okle babi i didu djeca? Ostarili i izjalovili se.
   E sad jedna baba ili did = 465 km.
   A gorepomenuti 1800 dijelis na 4.
   4×465= cak i vise od 1800.
   Znaci babi ili didu dosta po glavi.
   Tko im je kriv ako oboje nisu radili pa da imaju 930 skupa?

 • Sram te bilo kako se odnosi prema ljudima koji su odradili četrdeset godina staža i uplatili a dobili 465 KM mirovinu!
  I usput podjeli košaricu pa dvoje ljudi trebaju 900 KM a imaju 230 KM po osobi.Sram te bilo za komentar.

 • Nek dobru mirovinu imaju branitelji koji nikad nisu ništa radili, u najboljim godinama a dobivaju najveće mirovine, miruju cili život,

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.