Ljubuški daje novčane potpore za izgradnju novih plastenika – Jabuka.tv

Ljubuški daje novčane potpore za izgradnju novih plastenika

Na temelju članka 122. i 123. Statuta općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“ broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) Općinski načelnik  d o n o s i

PRAVILNIK za ostvarenje novčane potpore za izgradnju novih plastenika

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Pravilnikom propisuju se opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe za ostvarivanje prava na novčane potpore za izgradnju novog plastenika, uređuje postupak za ostvarivanje prava na potpore, propisuje potrebna dokumentacija, obaveze koje korisnik mora ispuniti prije prijema novčanih potpora  i način isplate.

2. Svi korisnici imaju jednaka prava i mogućnosti sudjelovanja u ostvarenju potpora, što podrazumjeva jednak tretman u pristupu i ispunjenju uvjeta i korištenju raspoloživih sredstava.

3. Iz jednog  poljoprivrednog gospodarstva može biti podnesen samo jedan zahtjev za ostvarivanje novčane potpore za izgradnju novog plastenika,

4. Visina novčane potpore iznosi  3 KM/m² površine izgrađenog plastenika.

II. PRAVO NA OSTVARIVANJE POTPORE

1. Pravo na ostvarivanje potpore ima korisnik koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

a) korisnik koji izgradi novi plastenik na području općine Ljubuški, površine 500 do 1000 m², dimenzija minimalne visine 2,5 m i minimalne širine 6 m,
b) korisnik koji je upisan u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, sukladno Pravilniku o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava („Službene novine FBiH“, broj: 42/08 ),
c) korisnik koji sukladno Pravilniku dostavi odgovarajuću dokumentaciju.

III. NAČIN OSTVARIVANJA  POTPORE

1. Korisnik koji planira ostvariti novčanu potporu za izgradnju novog plastenika, dužan je prije početka izgradnje podnijeti prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom, nadležnoj općinskoj službi najkasnije do 20.09.2015. godine.

2. Korisnik koji ispunjava opće i posebne kriterije propisane ovim Pravilnikom podnosi Zahtjev za ostvarivanje potpora i potrebnu dokumentaciju općinskoj Službi za gospodarstvo i financije u roku koji je propisan. Dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

3. Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu, korisnik koji je podnio prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostavlja i sljedeću dokumentaciju:

a) potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava od nadležne općinske službe,
b) dokaz o izvršenom ulaganju sredstva  za izgradnju plastenika,
c) zapisnik općinske Službe o izvršenju radova na izgradnji plastenika,
d) za pravne osobe ovjerenu kopiju rješenja o registraciji i potvrdu nadležne porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od tri mjeseca),
e) potvrdu  banke o transakcijskom računa korisnika.

4. Zahtjev za ostvarivanje novčanih potpora  korisnik je dužan dostaviti najkasnije do 15.12. 2015  godine.

5. Općinski načelnik rješenjem imenuje Povjerenstvo za provođenje postupka ostvarivanja prava na novčanu potporu za izgradnju novih plastenika.

6. Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka će razmotriti pristigle zahtjeve te donijeti prijedlog kojim odbija ili odobrava zahtjev.

7. Općinski načelnik će donijeti rješenje koje je konačno i protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

8. Općinski načelnik će na temelju rješenja iz stavka 7. ovoga članka zaključkom odobriti isplatu sredstava na račun korisnika potpore.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Ljubuški.

Broj:02-24-1583/15
Ljubuški, 28.kolovoza 2015.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

Prijavni obrazac – izgradnja plastenika

Zahtjev – izgradnja plastenika

(www.jabuka.tv)


Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.