Evo što sadrži Rezolucija SDA o Republici BiH i izbornom zakonodavstvu

U Programskoj deklaraciji usvojenoj na sedmom kongresu, SDA je kao jedan od političkih ciljeva navela ustavno preuređenje Bosne i Hercegovine u Republiku BiH, organiziranu na tri razine vlasti; državni, regionalni i lokalni.

Struktura tako organizirane države i nadležnosti pojedinih razina vlasti razrađena je u posebnoj Rezoluciji o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu.

U rezoluciji se navodi kako bi Republika BiH imala predsjednika države i Vladu RBiH, te dvodovni parlament, pri čemu bi uz Zastupnički, drugi dom – Dom naroda imao ovlasti isključivo zaštite idenitarnih pitanja naroda i nacionalnih manjina, uz opasku kako bi središnje mjesto u novoj organizaciji države imao građanin.

Ovakva organizacija države, nesumnjivo, omogućila bi vladavinu najbrojnijeg naroda, dok bi malobrojniji narodi izgubili politički subjektivitet, odnosno suverenitet, konkretnije pretvaranje BiH u državu Bošnjaka.

Sadržaj Rezolicije o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu, usvojenoj na 7. Kongresu SDA preveden na hrvatskih jezik, bez bilo kakvih drugih intervencija, Hrvatski Medijski Servis prenosi u cjelosti:

REZOLUCIJU O USTAVNOJ REFORMI I IZBORNOM ZAKONODAVSTVU

I
SDA ostaje čvrsto opredijeljena za donošenje novog ustava Bosne i Hercegovine, kojim bi se
Bosna i Hercegovina definirala kao demokratska, pravna, sekularna i socijalna država sa
gospodarskim suatavom temeljenim na slobodnom tržišnom poslovanju, s podijeljenim suzstavom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, organizirana na tri razine vlasti: državni, regionalni i lokalni i pod imenom Republika Bosna i Hercegovina.

Novi ustav Republike Bosne i Hercegovine treba u središte pozicionirati građanina kao
pojedinca i omogućiti mu ostvarivanje političkih i drugih prava u skladu s međunarodnim
dokumentima o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Državna razina vlasti bi činila dvodomni parlament sa Zastupničkim domom, kao domom građana i Domom naroda u kojem se štite vitalni interesi konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Oblasti u kojima bi se štitio vitalni interes bile bi taksativno pobrojane u Ustavu i odnosile bi se na oblasti kulture, tradicije, identiteta, vjerskih prava, sloboda i drugih pitanja.

Izvršnu vlast bi činili predsjednik države i Vlada Republike Bosne i Hercegovine.

Sudsku vlast bi činili redovni sudovi s Vrhovnim sudom Republike Bosne i Hercegovine, kao
vrhovnom sudskom instancom u sustavu redovitih sudova.

Regionalna razina vlasti bi činila pet ili više multietničkih regija, formiranih na osnovu
ekonomskih, zemljopisnih, povjesnih, prometnih, kulturnih i drugih europskih principa i
standarda za formiranje regija.

Lokalna razina vlasti bi činile općine i gradovi u Bosni i Hercegovini, kao jedinice lokalne
samouprave organizirane u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. To bi
podrazumijevalo osposobljenost lokalnih vlasti da, u granicama zakona, reguliraju i rukovode
znatnim dijelom javnih poslova, na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu građana.
Grad Sarajevo, kao glavni grad Republike Bosne i Hercegovine je politički, administrativni,
kulturni, ekonomski i društveni centar Republike Bosne i Hercegovine.

Zalagat ćemo se da administrativno područje Grada Sarajeva obuhvati cjelokupnu teritoriju
prijeratnog Sarajeva s najmanje deset općina, u okviru šire regije.

II
SDA će se, do postizanja ciljeva opisanih pod točkom I ove Rezolucije zalagati za dosljedno
provođenje Zaključaka i Preporuka Europske komisije iznesenih u Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji od 29. 05. 2019. godine.

Prema Mišljenju Komisije Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoj Ustav s europskim
standardima i osigurati funkcionalnost svojih institucija kako bi bila u stanju preuzeti obveze
EU.

Kompleksna ustavna struktura i česti sporovi o podjeli nadležnosti među razinama vlasti utječu
na usklađivanje zakonodavstva s acquisom i na njihovu implementaciju u brojnim
poglavljima. Potrebno je da Bosna i Hercegovina osigura pravnu sigurnost u pogledu
raspodjele nadležnosti među razinama vlasti i da uvede klauzulu o zamjeni kako bi se omogućilo da država privremeno izvršava nadležnosti drugih razina vlasti u cilju sprečavanja težih kršenja propisa EU za koje bi odgovornost snosila cijela država.

Ustav sadrži odredbe koje se pozivaju na etničku pripadnost koje nisu u skladu s EKLJP i
njenim protokolima. Određena izborna prava rezervirana su za građane koji pripadaju
«konstitutivnim narodima» – Bošnjacima, Hrvatima i Srbima. Potrebne su značajne dodatne
reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu djelotvorno ostvarivati svoja politička prava,
u skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i dr.

Potrebno je da Ustav izričito jamči neovisnost pravosuđa, uključujući Sud Bosne i
Hercegovine, Tužiteljstvo i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće kao samoregulacijsko tijelo
pravosuđa. Bosna i Hercegovina treba ojačati profesionalizam i nepristrasnost sudaca
Ustavnog suda i neovisnost Ustavnog suda, i osigurati kontinuirano poštivanje njegovih
odluka na svim razinama vlasti.

Prema europskim standardima, dosljednost sudske prakse mora biti osigurana kroz odluke viših sudova, a ne kroz upute ili smjernice. Bosna i Hercegovina mora uspostaviti sudsko tijelo koje će osigurati dosljedno tumačenje zakona i usklađenost sudske prakse, uz potpuno osiguranje principa neovisnosti svih sudaca.

Zakon o VSTV-u treba revidirati kako bi se bolje regulirala imenovanja i ocjenjivanje rada
nositelja pravosudnih funkcija i disciplinski postupci protiv njih, te osigurali odgovarajući pravni lijekovi protiv konačnih odluka VSTV-a, a u skladu s europskim standardima. Potrebno je usvojiti i Zakon o sudovima u Bosni i Hercegovini u skladu sa europskim standardima kako bi se spriječio sukob nadležnosti u krivičnim stvarima i osigurala potrebna pravna sigurnost. S ciljem jačanja jamstva neovisnosti sudstva i samostalnosti tužiteljstva pravosudni sustav na državnoj razini i VSTV trebaju imati eksplicitan ustavni status.

Potrebno je uraditi reformu izbornog zakonodavstva kako bi se osiguralo poštivanje odluka
Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH i osigurala transparentnost i legitimnost
izbornog procesa i rezultata izbora. Potrebne su značajne reforme da se osigura da građani
mogu djelotvorno ostvarivati svoje pravo birati i biti birani. Etnički zasnovana
ograničenja za izbor u zakonodavna tijela treba ukinuti radi usklađivanja s presudom u
predmetu Sejdić-Finci i dr.

Potrebno je bez odlaganja postupiti po preostalim preporukama OSCE/ODIHR radi
unapređenja integriteta izbornog procesa.

III

Sedmi Kongres SDA se zalaže za provođenje Zaključaka i Preporuka Europske komisije iznesenih u Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji od 29. 5. 2019. godine.

U skladu s tim SDA će se zalagati da vlasti u Bosni i Hercegovini provedu ustavnu reformu i
reformu izbornog zakonodavstva radi usklađivanja Ustava BiH i Izbornog zakona BiH sa
Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i presudama Europskog suda za ljudska prava i presudama Ustavnog suda BiH.

Ustavna reforma treba omogućiti ispunjenje zahtjeva Europske komisije o osiguranju pravne
sigurnosti u pogledu raspodjele nadležnosti među različitim razinama vlasti i uvođenju klauzule o zamjeni kako bi se omogućilo da država privremeno izvršava nadležnosti drugih razina vlasti u cilju sprečavanja težih kršenja propisa EU za koje bi odgovornost snosila cijela država.

SDA će insistirati na uvođenju simetričnih rješenja u parlamentima entiteta, tj. insistirati na
ustavnom pozicioniranju Doma naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske umjesto
sadašnjeg Vijeća naroda.

Nadalje, SDA će se zalagati da ustavna reforma obuhvati i pravosuđe Bosne i Hercegovine na
način da Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i pravosudni sustav na državnoj razini imaju
eksplicitan ustavni status, te da se na razini države uspostavi sudsko tijelo (Vrhovni sud BiH)
koje će osigurati dosljedno tumačenje zakona i usklađenost sudske prakse. Reforma pravosuđa
treba osigurati neovisno, profesionalno i odgovorno pravosuđe.

U procesu reforme izbornog zakonodavstva, osim usklađivanja sa EKLJP i presudama Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, SDA će se zalagati za postupanje po preporukama OSCE/ODIHR radi unapređenja integriteta izbornog procesa.

S obzirom na činjenicu da je u životnoj stvarnosti, do sada postavljanom legitimnom cilju
građana – očuvanju mira, pridodat novi legitimni cilj – potreba građana za boljim uvjetima
života, SDA smatra da je sve obveze Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Europskoj uniji
potrebno posmatrati i efikasno provesti kao legitimni cilj svih građana Bosne i Hercegovine.

SDA neće dozvoliti da se, uslijed nepostojanja političke volje, događa zastoj na unapređenju
pravnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. Pored obveznih i važnih reformi ustava i zakona u
BiH, a što zahtijeva politički konsenzus, SDA smatra da se i postojeća ustavnopravna rješenja
mogu i moraju dosljednije i efikasnije primjenjivati u pravnoj praksi u Bosni i Hercegovini, a kako bi se povećala pravna sigurnost, kontinuirano unapređivao servis građanima od strane
institucija države i unaprijedila pravna praksa u interesu građana Bosne i Hercegovine.

SDA će se, putem nadležnih institucija i u skladu s propisanim procedurama, aktivno zalagati za kontinuiranu i efikasnu kontrolu ustavnosti zakona i pravne prakse, jer bez efikasne i
kontinuirane kontrole ustavnosti zakona i pravne prakse nema Ustavom i općim načelima
međunarodnog prava zajamčene vladavine prava.

Slijedeći novu društvenoodgovornu orijentaciju ustavnog prava u Europskoj uniji SDA će se, u
budućim izmjenama Ustava, zalagati za financiranje javnih rashoda isključivo iz trenutnih
javnih prihoda i ustavno ograničavanje mogućnosti zaduženosti države za tekuće javne
rashode što znači zaduživanje budućih generacija.

Navedeno se temelji ne samo na političkom viđenju SDA nego značajno i na ograničenju
nekontroliranog korištenja državne vlasti kao jednoj od osnovnih ustavnih funkcija i na
zahtjevima Europske unije da se s obzirom na karakteristiku krutosti ustava – ustavom kao
najvišim pravnim aktom zaštite dugoročni ekonomski interesi građana i cjelokupnog društva i
države.

SDA će se zalagati da se pravna norma u ustavu, zakonima i drugim normativnim aktima
prestane razumijevati i provoditi kao komplikacija životnih procesa, nego da predstavlja život u
punom kapacitetu te riječi, odnosno pravna norma jeste i treba imati angažirano djelovanje koje je u službi kontinuiranog unapređenja života građana.

IV

Kongres SDA poziva građane, političke stranke i nevladine organizacije na aktivnu suradnju u
provođenju neophodnih reformi radi dobrobiti države Bosne i Hercegovine.

Kongres SDA očekuje konkretnu podršku međunarodne zajednice na provođenju neophodnih
reformi u cilju napretka Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu.
U Sarajevu, 14. 09. 2019. godine.

(www.jabuka.tv)


7 komentara

 • Kako to da su na ovom kongresu SDA bili ugledni HDZ- ci i sve to mirno odslusali. Zasto nisu napustili taj skup koji najavljuje daljnje jos radikalnije uzurpiranje prava hrvatskog naroda. Znaci da to odobravaju ili.????

 • Gdje je babo Alija stao, nastavio bih mali iz trezora… Bravo, maske su pale, sad je sve jasno sto bosnjaci zele, znamo sto srbi zele. Jos samo da nasi domoljubi kazu sto namjeravaju i zele sa nama hrvatima. Da ovako lagano nestanemo i iscurimo ili probati rijesiti nesto konkretno… Gospodo iz HDZ i HNS izjasnite se sada konacno…

 • Sve isto ko 90ih samo Bakir glumi Milosevica gura model unitarne gradjanske drzave preslikan od Yuge da jedan narod more dominirat,
  Pogotovo dio gdje se gura bosanski identitet kao zajednicki za sve gradjane po modelu jugoslavenski za sve..
  Treba pratit reakciju medjunarodne zajednice vezi ovoga ako izostane znaci da ce imat podrsku oko pokusaja pravljenja mini Jugoslavije na ovom podrucju..

 • Ako netko iz vana zeli neted i kaos onda ce se ova dekleracija SDA precutiti. Slijedi neozvjestan period gdje nece biti dobitnika ali sa ovakvim ponasanjem ce bosnjaci biti najveci gubitnici.. Nadam se da i u bosnjackom korpusu ima hladni i pametni glava…

 • Političari,političari,,vi kao vjernici ,ne obanjujte i ne zanosite se snagom svojih naroda ,Zar je BOG sakrio svoj pogled sa potlačenoga ,nije „ON “ustaje na nepravednost mnogi su propali zbog nevjere.

 • Što ste se vi samo zabrinuli deklaracijom SDA, koja se razbacuje snagom koju nema niti ju je ikada imala.To je spin u službi velikobosanskog muslimanskog nacionalizma koji u ovakvom ,danas, otvorenom i neskrivenom obliku ,zapravo postoji još od drugog svjetskog rata kada su politički predstavnicim bosanskih muslimana išli kao preteče vojnog krila tzv.Handžar divizije , išli u Berlin hodočastiti Hitleru u želji za svojom samostalnom bosankom gubernijom koja bi kao takva bila pod okriljem Trećeg Reicha, to jest , modela Hitlerove vizije svijeta kakvom je on vidio kartu EUROPE podjeljenu izmedju Trećeg Reicha i ostalih značajnijih vojnih i ekonomskih sila tog vremena..
  Dakle, Hitler je njihova traženja i njihove planove odbacio jer je vjerovao uvlastNDH-pod kojim se nalazili i bosanski muslimani skupa s Sandžakom.
  Zato su postojali drugi visoki dužnosnici Trećeg Reicha ,itekako neskloni Hrvatima , koji su u tim traženjima bosanske gubernije (državiceili banovine) itekako bili skloni bosanskim autonomaškim težnjama.
  To su bili Goring, Himmler i neki drugi istaknutiji dužnosnici Trećeg Reicha,,
  Skratiću, mogao bih ovako do jutra, Bakir Izetbegovićkoji tvrdom rukom vodi SDA, ne radi ništa drugo što nije radio njegov otac Alija, istaknuti član muslimanske (u današnjoj zapadnoj percepciji politike)terorističke organizacije nastale u Egiptu početkom četrdesetih godina prošlog stoljeća-strankeMuslimansko bratstvo.
  Poanta je u tome da Bakir baš i nema u glavi puno kako možda izgleda.
  To je politika unaprijed osuđena na propast i politika koja se može razbiti o glavu dugoročno bosanskim muslimanima.
  Namjerno pišem bosanskim Muslimanima jer je pogrješno kod Hrvata (za srbe ne znam i ne zanima me) prihvatiti percepciju nziva Bošnjak koim s eoni lažno kite i nazivaju.
  U svijesti Hrvata Herceovine uvijek su Bosancima nazivani Muslimani.
  Ne Srbi, za nas hercegovce ini su uvjek bili bosanski srbi i samo Srbi iz Bosne a ako itko ima pravo sebe nazivati Bošnjacima u BiH-a-onda su to isključivo Hrvati.
  Jer narodosno, odnosno obiteljsko ime(prezime.patrionim-Bošnjak=Hrvat.
  Tako je uvijek bilo stoljećima prije i ne mogu se načuditi hrvatskim intelektualcima i još više Katoličkoj Crkvi U Hrvata unuter Hrvatske i BiH-E, KOJI SU SKORO PREŠUTNO DOPUSTILI DA SE BOSANSKI MULIMANI-kite titulom i imenom Bošnjak ,iako to pravo , niti povijesno, niti etnički, niti kulturološki ,oni kao slijeditelji Otomanskih okupatora , nisu mogli sebi dodijeliti.
  Nisu mogli je rto ime i to pravo na ime Bošnjak pripada isključivo Hrvatima katolicima..
  Ne bih više o tome jer bih mogao napisati još par metar kartica o toj temo samo za kraj prognoziram da ovakva deklaracija SDA, unatoč bljedunjavim, kukavnim , uskosuhoparnim izvješčima našeg tobože zabrinutog HNS-a, -idedugoročno nam Hrvatima u korist a Srbima još i više jer onda oni i bez Dodika imaju parvo na sve ono što on govori i zagovara.
  A to što govori znaju i ptice na granama pa neću o tom.
  Ukratko, SD,.vodi politiku a da nema stvarnu snagu iza sebe kojom bi tu deklaraciju u stavrnosti mogla pretočiti.
  Uzdaju se u Tursku -tigar od papira.
  Uzdaju sE u Saudijasku ARABIJU-TIGAR OD PAPIRA.
  Uzdaju se u Iran, Katar, UAE,i ostalu arapsku bratiju-OVCA OD PAPIRA.
  Sam Izrael je desetostruko jači od svih gore nabrojanih kvazi tobožnjih vojnih ili ekonomskih sila.
  Uzdaju se u Ameriku-skroz pogrješno, kad dođe stani pani-Amerika neće stati nikad iza njih, nego prognoziram čak da će prije stati na stranu Srba ili Hrvata.
  DAKLE, KO GOD IMA OČI I RAZIMA, VIDI DA SE TAKVA POLITIKA MUSLIMANIMA RAZBIJA O GLAVU I DA RADE U KORIST VLASTITE ŠTETE.

  Tako je to u politici ,kad imaš krive ljude na pravim mjestima, onda i ne može rezultirati ničim drugim nego posvemašnjim porazom¨¨¨¨¨.

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.