Dom zdravlja Mostar zapošljava 14 liječnika | Jabuka.tv

Dom zdravlja Mostar zapošljava 14 liječnika

Dom zdravlja Mostar raspisao je natječaj za zapošljavanje 14 liječnika.

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu (Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18) članka 26. Statuta , članka 6 Pravilnika o radu Doma zdravlja Mostar, čl 5 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ/K i Odluke ravnatelja br 3073 -37/20 Dom zdravlja Mostar , Hrvatskih branitelja b.b. raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos u Dom zdravlja Mostar

1. Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom četrnaest (14) izvršitelja.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od šest mjeseci.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

  • završen medicinski fakultet
  • položen stručni ispit
  • licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na web stranici Doma zdravlja Mostar

zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana

  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • licenca za samostalan rad
  • uvjerenje o državljanstvu
  • potvrda o prebivalištu (CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama ne starijim od tri mjeseca i ne podliježu vraćanju.

Opis poslova radnog mjesta

Obavljanje poslova doktora medicine, sudjeluje u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite stanovništva određenog područja, organizira i provodi zaštitu pojedinih starosnih skupina stanovništva, osobito kroničnih bolesnika, vrši poslove edukacije zdravstvenih djelatnika u svom timu, obavlja stručni nadzor u svom timu, obavlja prvi i ponovljeni pregled oboljelih i ozlijeđenih osoba…

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti:

  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.
  • uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne, potpune i blagovremene Povjerenstvo za izbor kandidata će pozvati na pismeni test i usmeni intervju pismenim putem.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR
Javni natječaj za prijem djelatnika u radni odnos”
Hrvatskih branitelja b.b. Mostar

Na kuverti je potrebno navesti:

PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO DOKTOR MEDICINE

– NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Na prvi dan kampanje u Mostaru, nositelj liste HDZ-a objavio da je pozitivan na koronu

(www.jabuka.tv)


5 komentara

Komentiraj: