Županije ne zanimaju djeca!

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH.

U tom smislu, Vijeće ministara BiH zaključilo je da nadležne obrazovne vlasti nisu izvršile u potpunosti, niti u zadatom roku obvezu usuglašavanja, odnosno donošenja vlastitih zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na osnovu Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH.

Vijeće apelira na nadležne obrazovne vlasti Srednjobosanske, Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije da u što kraćem roku donesu vlastite zakone o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno da okončaju započete aktivnosti donošenja zakonskih i podzakonskih akata, potrebnih za reguliranje predškolske razine obrazovanja, prenosi Bljesak.info

Također, poziva Vladu i nadležno ministarstvo obrazovanja Unsko-sanske županije da bez odlaganja stvore uvjete za stupanje na snagu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, objavljenog u županijskom Službenom glasniku 10. lipnja 2010. i počnu realizaciju obveza propisanih navedenim zakonom.

Vijeće ministara BiH apelira na nadležne obrazovne vlasti i Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje da u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH intenziviraju akivnosti na izradi novog strateškog dokumenta za predškolski odgoj i obrazovanje u BiH, a u skladu sa zaključkom koji je Vijeće usvojilo na sjednici 26. ožujka 2013. godine.

Vijeće poziva nadležne obrazovne vlasti da, u skladu s Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH, što prije osiguraju uvjete za provođenje programa obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu.

Od Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH Vijeće očekuje da nastavi izvršenje obaveza proizašlih iz Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova BiH da Informaciju o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH, s usvojenim zaključcima, dostavi nadležnim entitetskim i županijskim ministarstvima i skupštinama i Odjelu za obrazovanje u Vladi i Skupštini Brčko Distrikta BiH, te Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Na istoj sjednici Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je na današnjoj sjednici Odluku o usvajanju Akcijskog plana za djecu BiH.

Svrha izrade ovog, trećeg po redu Akcijskog plana za djecu BiH 2015. – 2018. godine je nastavak kontinuiranih aktivnosti koje se u BiH provode od 2002. godine radi provođenja Konvencije UN-a o pravima djeteta i njezina dva fakultativna protokola, kao i posebno utvrđene preporuke Komiteta za prava djeteta.

Akcijski plan predviđa unapređivanje zakona u BiH, politika, strategija, koordinaciju i izvještavanje s ciljem poboljšanja implementacije općih mjera iz Konvencije o pravima djeteta; unapređivanje ambijenta za implementaciju općih načela Konvencije u vezi s nediskriminacijom, najboljim interesom djeteta i poštivanjem mišljenja djeteta.

(www.jabuka.tv)

Komentiraj: