Vlada ŽZH usvojila izvješća o radu za prošlu godinu i donijela brojne odluke

U četvrtak, 11. svibnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 6. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o postupku priznavanja statusa raseljene osobe – prognanika i određivanje alternativnog smještaja. Ranije donesenom Odlukom o prestanku korištenja Kolektivnog centra „Dubrava“ Grude za alternativni smještaj raseljenih osoba, određen je prestanak korištenja Kolektivnog centra i u skladu s navedenom Odlukom bilo je potrebno utvrditi i prestanak važenja Uredbe o postupku priznavanja statusa raseljene osobe – prognanika i određivanje alternativnog smještaja.

Odluke Vlade

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2023. godinu. Naputkom za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2023. godinu propisuju se opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi.

Potpore su usmjerene za: model potpore proizvodnjama, model kapitalnih ulaganja i model ostalih vrsta potpora.

Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava „Tekući prijenosi za sredstva za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj“ utvrđenih Proračunom ŽZH s kriterijima raspodjele sredstava za 2023. godinu ukupne vrijednosti u iznosu od 700.000,00 KM.

Sredstva iz ovog Programa namijenjena su za: izradu šumsko-gospodarske osnove, sredstva za ruralni razvoj, promocija šumarstva i marketing, transferi neprofitnim organizacijama, izgradnja, sanacija i održavanje protupožarnih puteva.

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu MAJD 2 d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Gaj 2“ na lokaciji Hrašljani, Ljubuški;

Odluku o dodjeli koncesije gospodarskom društvu MAJD 2 d. o. o. Ljubuški za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „Gaj 1“ na lokaciji Hrašljani, Ljubuški;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za koncesije“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Navedena sredstva raspodjeljuju se prema Programu kako slijedi:

a) Za sufinanciranje infrastrukturnih projekata od općeg društvenog interesa u iznosu od 260.000,00 KM
b) Za zaštitu okoliša – sanaciju rudarskih kopova u iznosu od 100.000,00 KM
c) Rezervna sredstva u iznosu od 40.000,00 KM.

Odluku o davanju suglasnosti na I. izmjene Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2023. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Zavoda.

Imenovanja i razrješenja

Vlada je imenovala članove školskih odbora za sljedeće škole:
Dario Šimić imenovan je za člana Školskog odbora OŠ Fra Stipana Vrljića, Sovići
Viktor Lasić imenovan je za člana Školskog odbora OŠ Biograci
Elvis Šoše imenovan je za člana Školskog odbora OŠ Marka Marulića, Ljubuški
Ivan Landeka imenovan je za člana Školskog odbora Gimnazije Ljubuški
Vinko Mikulić imenovan je za člana Školskog odbora OŠ Kočerin.

Zbog ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za državnu službu ŽZH kojim se dužnosti razrješava Gojko Grbavac, te je Rješenjem o imenovanju člana Povjerenstva za državnu službu ŽZH u isto Povjerenstvo imenovan Damir Kozina.

Izvješća o radu za 2022. godinu

Vlada ŽZH je primila k znanju Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu, te ga uputila na usvajanje u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Županijsko pravobraniteljstvo je samostalno tijelo Županije Zapadnohercegovačke, koje svoje zadaće obavlja s ovlastima za poduzimanje mjera i pravnih sredstava radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Županije, njezinih tijela i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz Proračuna Županije.

Zastupanje se odnosi na parnični postupak, ovršni postupak, postupak upravnih sporova, kazneni postupak, vanparnični postupak, druge postupke koji nemaju svojstvo stranačkog zastupanja, postupci davanja suglasnosti na određene pravne poslove te postupci unutarnjeg administriranja odnosno uprave ovoga Pravobraniteljstva.

Pravobraniteljstvo je u izvještajnom razdoblju radilo na ukupno 860 predmeta.

Također, usvojena su sljedeća izvješća o radu:

Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Strateški cilj Ureda za zakonodavstvo u 2022. godini bio je: Davanje stručnih mišljenja i pružanje stručne pomoći tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke u izradi nacrta/prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa te ostali redovni poslovi, a u potpunosti je realiziran kroz tri programa:

1. Analiza nacrta/prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa u postupku njihovog donošenja i davanje stručnih mišljenja,
2. Pružanje pomoći tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke u izradi nacrta/prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa,
3. Izvršavanje administrativnih i ekonomsko-financijskih poslova za osiguranje uvjeta za učinkovito obavljanje poslova iz nadležnosti Ureda za zakonodavstvo.

Tijekom 2022. godine Ured za zakonodavstvo je zaprimio, obradio i dao ukupno 225 mišljenja koji se, između ostaloga, odnose na prijedloge zakona, uredbi, odluka, pravilnika, Nacrta Proračuna, itd.

Izvješće o radu Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Programski dio sadrži osvrt na realizaciju strateških ciljeva i programa koji su definirani Programom rada Ministarstva financija za 2022. godinu, a to su:

1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost,
2. Jačanje sustava nadzora i odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima.

Prioritetne aktivnosti koje su obilježile rad Ministarstva financija u izvještajnom razdoblju bile su usmjerene na očuvanje makroekonomske stabilnosti, stvaranje uvjeta za oporavak i stabilan gospodarski rast, i to kroz kontinuirano i učinkovito upravljanje javnim financijama i daljnje unaprjeđenje proračunskih procesa, fiskalnu konsolidaciju, učinkovito upravljanje javnim dugom i kroz razvoj makroekonomske statistike.

Radi daljnje realizacije navedenih ciljeva, Ministarstvo je u I. tromjesečju 2022. godine donijelo Strateški plan Ministarstva financija za razdoblje od 2023. do 2025. godine, a čije donošenje je planirano Planom rada Ministarstva financija za 2022. godinu.

Izvješće o radu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Programske aktivnosti Ministarstva branitelja u 2022. godini težile su odgovornom i transparentnom radu Ministarstva branitelja, usmjerenom ka postizanju sljedećih strateških ciljeva:

1. Poboljšanje pravnog okvira u području braniteljsko-invalidske zaštite, donošenje zakonskih i podzakonskih akata i odgovarajućih programa za provođenje zakona
2. Zaštita digniteta branitelja i njihovog socijalnog položaja.

Navedeni ciljevi realizirani su kroz sljedeće programe rada: Revizija prvostupanjskih rješenja kojima je priznato pravo na osobnu invalidninu i obiteljsku invalidninu, Revizija prvostupanjskih rješenja kojima je priznato pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, ostvarivanje dopunskih prava branitelja i članova njihovih obitelji, Pomoć pri stambenom zbrinjavanju pripadnika braniteljske populacije, Jednokratne novčane pomoći, Jednokratne novčane pomoći korisnicima novčane egzistencijalne naknade, Financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata, Obilježavanje obljetnica stradavanja branitelja Domovinskog rata i sufinanciranje izgradnje spomen obilježja braniteljima, Pravna pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji te Podrška Zakladi koja pruža pravnu pomoć pripadnicima braniteljske populacije.

Izvješće o radu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Po evidenciji Zavoda, ukupan broj prijava za novčane podrške iznosio je 1167, a prošle godine broj prijava iznosio je 1090, što je za 77 prijava više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga, 578 prijava se odnosi na potpore sa federalne razine, a 589 na potpore sa županijske razine.

Zavod je u 2022. godini aplicirao na dva projekta financirana iz fondova EU. Prvi projekt pod nazivom „Jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u Županiji Zapadnohercegovačkoj primjenom znanstveno-istraživačkog rada i modernih tehnologija“, a ukupna vrijednost Projekta je 530.538,00 KM. Drugi projekt je „AgrSun Euro-Med“, gdje je Zavod aplicirao kao jedan od 9 projektnih partnera. Ukupna vrijednost Projekta je 2.564.927,45 €.

U sklopu Zavoda djeluje Izvještajno-prognozna služba sa četiri licencirana savjetodavca, na temelju čijeg rada Zavod donosi niz mjera kako bi očuvao zdravlje bilja u našoj Županiji.

Izvješće o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu. Ministarstvo je tijekom 2022. godine bilo usmjereno na realizaciju sljedećih strateških ciljeva:

1. Jačanje učinkovitosti i transparentnosti javne uprave
2. Povećavanje efikasnosti pravosudnog sustava
3. Jačanje sustava državne službe
4. Podrška sektorima za osiguravanje uvjeta za efikasno obavljanje poslova Ministarstva.

Strateški ciljevi realizirani su kroz programe koje provode ustrojbene jedinice Ministarstva, navodi se u priopćenju Vlade ŽZH.

(www.jabuka.tv)

1 komentar

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.