SKB Mostar duguje više od 46 milijuna KM poreza i doprinosa

Teška financijska pozicija u kojoj se nalazi Sveučilišna klinička bolnica Mostar, a koja je poznata javnosti, dodatno je prezentirana u tek objavljenom Izvještaju o financijskoj reviziji za 2016. godinu koju je načinio Ured za revizije institucija u Federaciji BiH.

Između ostaloga, uočene su nepravilnosti iskazivanja obaveza, neprovođenje postupaka javnih nabava u skladu sa zakonom, zaključivanja ugovora o djelu za sistematizirana radna mjesta te neplaćanje poreza i doprinosa na plaće radnika. Iskazano je mišljenje s rezervom o financijskim izvještajima, kao i negativno mišljenje o usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija iskazanih u financijskim izvještajima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar sa značajnim zakonima i drugima propisima, piše Klix.ba.

Osnova za mišljenje s rezervom o financijskim izvještajima zasniva se, između ostaloga, i zbog toga što potraživanja starija od 12 mjeseci u iznosu od 2.765.394 KM nisu vrijednosno usklađena, odnosno ispravljena na teret rashoda, što je imalo za posljedicu da su rashodi podcijenjeni, a potraživanja i financijski rezultat precijenjeni za navedeni iznos.

“Prema prezentiranoj dokumentaciji, protiv Sveučilišne kliničke bolnice Mostar su pokrenuti sudski sporovi u ukupnom iznosu 6.161.081 KM. Sveučilišna klinička bolnica Mostar je na kraju godine priznala rezerviranja za sudske sporove u iznosu od samo 78.695 KM, što nije u skladu sa zahtjevima Međunarodnoga računovodstvenoga standarda 37 – rezerviranja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Smatramo da navedeni iznos rezerviranja nije dovoljan, zbog čega ne možemo procijeniti efekt istoga na financijske izvještaje”, stoji između ostaloga u revizorskom izvještaju nadležne institucije.

Revizija je primijetila i da na dan bilansa nije vršena procjena umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno procjena nadoknadive vrijednosti sredstava u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda. Posljedica navedenoga je da se knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme može znatno razlikovati od one koja bi se utvrdila prema zahtjevima standarda.

Revizija je skrenula pažnju i na viši nivo isporučenih usluga, nego naplaćenih, što je vjerojatno šira društvena problematika od ovoga revizijskoga izvještaja.

Poslovanje s gubitkom

“Prema dostavljenim evidencijama SKB Mostar u periodu od 2010. do 2016. godine, osiguranicima Zavoda zdravstvenoga osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije pruženo je zdravstvenih usluga u vrijednosti od 345.693.712 KM, a u skladu sa sklopljenim ugovorima u navedenom periodu naplaćeno ukupno 264.354.615 KM. Evidentna je razlika između pruženih i naplaćenih usluga za period 2010. – 2016. godine, u iznosu 81.339.097 KM. U istom periodu od 2010. godine do 2016. godine osiguranicima Zavoda zdravstvenoga osiguranja  Županije Zapadnohercegovačke pruženo je usluga u iznosu 155.270.969 KM, s tim da je naplaćeno 66.200.738 KM, iz čega proizlazi razlika između pruženih i naplaćenih zdravstvenih usluga za period 2010.- 2016. u iznosu 89.070.231 KM”, navode revizori.

Zbog ovih i ovakvih brojeva jedna od najvažnijih zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini godinama posluje s gubitkom.

“Sveučilišna klinička bolnica Mostar već duži period posluje s gubitkom, iskazani gubitak iznad visine kapitala 73.407.639 KM, gubitak za 2016. godinu je 9.130.226 KM. Ukupne obaveze na dan 31. prosinca 2016. godine iznosile su 104.661.142 KM, od čega se na kratkoročne obaveze odnosi 100.213.772 KM (od čega su obaveze prema dobavljačima 49.578.149 KM, a obaveze za poreze i doprinose po osnovu isplaćenih plaća zaposlenicima 46.570.943 KM), dok je tekuća imovina na dan 31. prosinca 2016. godine iznosila 9.215.066 KM. Protiv Sveučilišne kliničke bolnice Mostar se vode značajni sudski postupci u vrijednosti 6.161.081 KM”, stoji dalje u izvještaju.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH dao je negativno mišljenje o usklađenosti poslovanja sa važnim zakonskim propisima.

“Vršena je nabava robe u iznosu 585.277 KM (nabavka lož ulja), a da nije proveden postupak javne nabave u skladu s članom 4. Zakona o javnim nabavama. Također, vršeno je dijeljenje pojedinih postupaka provođenjem više direktnih sporazuma i jednoga konkurentskoga zahtjeva, što isto tako nije u skladu s istoimenim zakonom”, navodi se dalje.

Revizija navodi da su u promatranom periodu zaključeni ugovori o djelu tijekom godine za sistematizirana radna mjesta u iznosu 315.270 KM, što nije u skladu s odredbama Zakona o radu FBiH.

Zaključivani ugovori o djelu za sistematizirana radna mjesta

“Prilikom isplata plaća u 2016. godini za period od kolovoza do prosinca 2016. godine nisu uplaćivani pripadajući porezi i doprinosi u iznosu 6.620.874 KM. Osim toga, Sveučilišna klinička bolnica Mostar već duži niz godina isplaćuje plaće bez uplate pripadajućih poreza i doprinosa, tako da su na dan 31. prosinca 2016. godine iskazane obaveze po neuplaćenim porezima i doprinosima 46.570.943 KM”, porazan je podatak koji navodi kako jedna naša javna institucija ne ispunjava obaveze prema drugoj i time direktno krši zakon, prenosi Klix.ba.

Uvidom u dokumentaciju konstatirano je da je direktor donio odluke o visini plaće za devet zaposlenika SKB, a na osnovu Statuta SKB Mostar, kojima su regulirani poslovi i zadaci direktora, kao i pravo direktora da donosi odluke, naloge, rješenja i dr.

“Navedene odluke o visini plaće, odnosno visini ukupnih primanja, su utvrđene u fiksnom iznosu u rasponu od 3.000 KM do 7.000 KM. Za ove zaposlenike se obračunava plaća po koeficijentu radnoga mjesta na kojem su isti raspoređeni, a za razliku od odlukom utvrđenoga iznosa, zaključuju se ugovori o djelu. Ovakav način donošenja odluka, kao i obračuna i isplata plaća i zaključivanja ugovora o djelu za iste poslove nije reguliran zakonskim propisima, niti se ugovor o djelu može zaključivati za iste poslove za koje zaposlenik prima plaću”, naveli su revizori.

(www.jabuka.tv)


24 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.