Prijavite se na obuku iz praktičnoga računovodstva u Širokom Brijegu

Economy Life ponovno kreće s ciklusom tečaja računovodstvene obuke. Voditelj obuke je Dejan Vidović, ovlašteni revizor, ovlašteni procjenitelj i certificirani računovođa. Više o programu pročitajte u nastavku:

Vodič programa

1.Obuka iz praktičnog računovodstva

Uvod i upoznavanje sa računovodstvom i financijama

Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću:

Praktični primjer objašnjenja koraka i procedura prilikom osnivanja društva u skladu sa Zakonom

 • Poslovne jedinice, Podružnice
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji
 • Uvjerenje o PDV registraciji
 • Zakonski okviri
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakon o radu:

 • Evidencije prijava i odjava djelatnika
 • Ugovori o radu
 • Ugovori o djelu
 • Obvezne evidencije o zaposlenicima
 • Radna dozvola za rad nerezidenata
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Neoporeziva primanja zaposlenih:

 • Topli obrok,regres,otpremnine
 • Prijevoz na posao i s posla dnevnice za službeni put
 • Korištenje privatnog vozila u službene svrhe
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Robno knjigovodstvo:

 • Zakonski okviri
 • Praktični primjeri svih robnih dokumenata
 • Zalihe trgovačke robe, zaduženje i razduživanje
 • Prodaja, rabati, knjižne obavijesti,
 • Uvoz, izvoz, carinska dokumentacija
 • Vođenje trgovačke knjige na malo za robu i usluge
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Fiskalizacija i defiskalizacija

 • Način evidentiranja i praćenja fiskalnog prometa
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Obrasci plaća i ostalih primanja

 • Propisani obrasci
 • Obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom honoraru.
 • Obračun i knjiženje poreza i doprinosa
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakonski okvir oporezivanja dodane vrijednosti;

 • Obveznici i ne obveznici PDV-a;
 • Oporezivi i neoporezivi promet
 • Odbitak ulaznog PDV-a;
 • Uvoz i izvoz dobara u sustavu PDV-a;
 • Vođenje poreznih evidencija (KUF i KIF PDV evidencije);
 • Uputa za popunjavanje  PDV i D-pdv obrasca;
 • Članak 15 Zakona o PDV-u, članak 21 Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakon o deviznom poslovanju

 • Kreditni poslovi s inozemstvom
 • Priprema obrazaca Ministarstvu financija
 • Potraživanja i obveze prema inozemstvu starije od 180 dana
 • Plaćanje i naplata gotovinom u inozemstvu
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Zakon-Pravilnik poreza na dobit

 • Priznavanje rashoda; porezno nepriznati rashodi
 • Otpis potraživanja
 • Porez po odbitku
 • Zabrane i kaznene odredbe
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

Evidentiranje poslovnih događaja u softveru

 • Knjiženje poslovnih promjena na praktičnom primjeru u glavnoj knjizi,  softveru i njihovo razumijevanje kroz bruto bilancu.
 • Diskusija kroz rad

Izrada financijskih izvještaja na osnovu primjera praktičnog zadatka:

 • Bruto bilanca poduzeća
 • Bilanca stanja
 • Bilanca uspjeha
 • Porezna bilanca

Cijena obuke: 750KM

Mogućnost plaćanja u 2 rate: I rata početak obuke i II rata do kraja obuke

Prijave do 02.11.2017.god

Početak obuke 03.11.2017god.

Mjesto održavanja: Široki Brijeg

Trajanje obuke: 36 sati

2. Obrtnici, ugostitelji, slobodna zanimanja

 • Registracija fizičkih lica, obrtnika,trgovačke radnje, samostalne ugostiteljske radnje, slobodna zanimanja
 • Osnovna djelatnost
 • Dopunska djelatnost
 • Dodatna djelatnost

 

 • Radno pravni odnosi
 • Evidencije prijava i odjava djelatnika
 • Ugovori o radu
 • Ugovori o djelu
 • Obvezne evidencije o zaposlenicima
 • Osvrt na kontrole inspekcijskih organa

 

 • Popunjavanje knjiga  za  trgovce , obrtnike, ugostitelje i slobodna zanimanja
 • Trgovačka knjiga
 • Knjiga prihoda i rashoda
 • Knjiga prometa
 • Knjiga potraživanja i obveza
 • Knjiga osnovnih sredstava
 • Diskusija kroz rad
 • PDV
 • Obveznici i ne obveznici PDV-a;
 • Oporezivi i neoporezivi promet
 • Odbitak ulaznog PDV-a;
 • Vođenje poreznih evidencija (KUF i KIF PDV evidencije);
 • Uputa za popunjavanje  PDV i D-pdv obrasca;

 

 • Godišnje prijave poreza na dohodak (fizička lica i obrtnici)
 • Podnošenje obrazaca za plaće djelatnika i vlasnika
 • Osnovice za uplatu doprinosa za vlasnike  trgovce, obrtnike, ugostitelje i slobodna zanimanja
 • Likvidacija samostalnih radnji

Cijena obuke: 500KM

Mogućnost plaćanja u 2 rate: I rata početak obuke i II rata do kraja obuke

Prijave do 02.11.2017.god

Početak obuke 03.11.2017god.

Mjesto održavanja: Široki Brijeg

Trajanje obuke: 20 sati

„Nakon uspješno završene obuke, polaznici stječu iskustvo na temelju kojeg mogu samostalno vršiti izradu godišnjih prijava fizičkih lica, obrtničkih radnji, trgovačkih radnji, samostalnih ugostiteljskih radnji“