Od ukupno primljenih 1.500 novih radnika u federalnim poduzećima, njih 330 je “upalo” bez natječaja – Jabuka.tv

Od ukupno primljenih 1.500 novih radnika u federalnim poduzećima, njih 330 je “upalo” bez natječaja

Provedenim praćenjem realizacije preporuka iz Izvješća revizije učinka “Transparentnost zapošljavanja u javnim poduzećima FBiH” federalni revizori su konstatirali da još uvijek nije osigurana potpuna realizacija danih preporuka.

Od ukupno 11 preporuka niti jedna preporuka nije u potpunosti realizirana, devet preporuka većina subjekata je djelomično realizirala, dok dvije preporuke nisu realizirane, prenosi Akta.ba.

Praćenje je pokazalo da su javna poduzeća i nadležne institucije FBiH poduzimale određene aktivnosti na unaprijeđenju transparentnosti zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH, ali još uvijek postoji značajan prostor za unapređenje, koji se prvenstveno odnosi na Regulatorni okvir ne osigurava transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je usvojio Parlament FBiH, propisano je da se zapošljavanje u javnom sektoru vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja, čime je unaprijeđen regulatorni okvir za postizanje transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru FBiH. Međutim, Vlada FBiH je donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH, kojom je, između ostalog, omogućeno da se zapošljavanje u određenim slučajevima može vršiti bez javnog oglašavanja.

Zapošljavanje u javnim preduzećima FBiH i dalje nije u potpunosti transparentno. Javna poduzeća su u promatranim godinama koristila mogućnosti propisane Uredbom o postupku prijema radnika u radni odnos u javnom sektoru FBiH, te su u razdoblju 2019–2020. godine, od ukupno primljenih 1.500 novih radnika, 330 radnika, odnosno 22% zaposlili bez oglasa. U slučajevima kada se zapošljavanje vršilo bez javnog oglašavanja nije osigurana transparentnost, jer informacije o zapošljavanju nisu bile dostupne javnosti i svim nezaposlenim koji traže posao, stoji u Izvješću.

Osim toga, nije osiguran odgovarajući nadzor nad zapošljavanjem u javnim preduzećima. Vlada FBiH nije donijela propis kojim bi jasno uredila provođenje nadzora nad zapošljavanjem u javnim poduzećima, što je imalo za posljedicu da još uvijek nisu jasno određene nadležnosti resornih ministarstava i nadzornih odbora u javnim preduzećima po pitanju nadzora.

Navedeno je rezultiralo time da nadležna ministarstva nisu poduzimala aktivnosti kako bi se donijele procedure za provođenje nadzora, praćenje rada i monitoring u javnim poduzećima iz njihove nadležnosti. Poštivanje utvrđenih procedura zapošljavanja u javnim poduzećima nije bilo predmetom redovnih internih kontrola i revizija, tako da je izostao suštinski nadzor nad zapošljavanjem i poduzimanje korektivnih mjera za osiguranje ispravnosti provođenja postupka zapošljavanja, dodaje se.

Zaključuju još i to da nisu osigurani uvjeti za proaktivno posredovanje u zapošljavanju. Nisu doneseni svi potrebni propisi iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike potrebni za adekvatno i proaktivno posredovanje u zapošljavanju.

Također, Federalni zavod i županijske službe za zapošljavanje još uvijek nisu završile usklađivanje i ažuriranje podataka koje bi omogućilo vođenje posebnih evidencija o aktivnim tražiteljima posla. Posredovanje u zapošljavanju između javnih poduzeća i nezaposlenih lica evidentiranih na službama za zapošljavanje i dalje nije u dovoljnoj mjeri uspostavljeno.

(www.jabuka.tv)


4 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.