Načelnik Gruda traži pomoćnika

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Općine Grude objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

1. POMOĆNIK NAČELNIKA ZA GOSPODARSTVO, INSPEKCIJSKI NADZOR I CIVILNU ZAŠTITU- 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova:
– rukovodi Službom i odgovara za njen rad,
– organizira obavljanje poslova iz nadležnosti Službe,
– upoznaje Općinskog načelnika o svim pitanjima i problemima u vezi obavljanja poslova iz nadležnosti službe,
– izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti gospodarstva te akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
– sudjeluje, analizira i priprema prijedloge odluka i drugih akata iz nadležnosti službe,
– donosi planove rada i program rada Službe i odgovara za njihovo izvršavanje
– izrađuje izvješće o radu službe
– potpisuje rješenja i druge akte iz Službe za koje je ovlašten od strane Općinskog načelnika,
– izvješćuje općinska i druga tijela o radu Službe, o stanju u oblast gospodarstva i o drugim pitanjima iz djelokruga Službe,
– prati stanje i predlaže poduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Službe,
– osigurava suradnju s drugim tijelima,
– osniva komisije i druga radna tijela za izvršenja određenih poslova iz djelokruga rada Službe,
– odlučuje sukladno zakonu o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika Službe,
– ocjenjuje rad službenika i namještenika,
– surađuje s poslovodstvima poduzeća,
– prati stanje u oblasti vodoprivrede i predlaže određene mjere djelovanja u ovoj oblasti,
– brine o održavanju lokalnih cesta u općini,
– izrađuje planove za zaštitu od elementarnih nepogoda u ratu i miru,
– surađuje s drugim službama i tijelima lokalne uprave i samouprave po pitanju zaštite od elementarne nepogode,
– surađuje na ustrojavanju i provođenju vježbi postrojbi civilne zaštite,
– obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Općinski načelnik ili su utvrđeni zakonom.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude i to:

– VSS-VII stupanj- strojarski, ekonomski, pravni, građevinski fakultet odnosno visoko obrazovanje II ciklusa   Bolonjskog sustava studiranja strojarstva, ekonomije, prava, građevine,
– pet godina  radnog staža u struci,
– položen stručni ispit i
– poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu  za državnog službenika,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
5. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA:

Kandidat koji je položio stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za: „Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općini Grude“ NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade ŽZH. Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

(www.jabuka.tv)


2 komentara

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.