Javni natječaj za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2012/13 godinu

Temeljem članka 5., stavak 1. Odluke o dodjeli materijalnih potpora studentima (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2012./2013. godinu, raspisujem: JAVNI NATJEČAJ za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2012./2013. godinu.

I
U školskoj 2012./2013. godini dodjeljuje se pedeset (50) materijalnih potpora, u godišnjem iznosu od po 800,00 KM, a koja se isplaćuju u deset mjesečnih rata po 80,00 KM.

II
Pravo na potporu iz članka 1. iz ovog Natječaja mogu ostvariti studenti koji:
– su državljani Bosne i Hercegovine,
– nisu stariji od 26 godina,
– imaju stalno mjesto prebivališta u općini Grude najmanje 5 godina,
– ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit,
– su redoviti studenti,
– studiraju na državnim fakultetima BiH i/ili Republike Hrvatske.

III
Pravo na potporu, bez bodovanja, imaju redoviti studenti:
– djeca poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja,
– studenti invalidi sa stupnjem invalidnosti 90% i više,
– studenti bez oba roditelja,
– učenik/ca generacije Srednje škole A.B. Šimića Grude,
– student dobitnik rektorove i dekanove nagrade.

IV
Pravo na materijalnu potporu po imovinskom i socijalnom statusu studenti ostvaruju na temelju podataka o prosječnom prihodu uže obitelji u prethodnih 6 mjeseci.
Pravo na materijalnu potporu za studente prve godine ostvarit će maksimalno 12 studenata temeljem imovinskog i socijalnog statusa.
Pravo na materijalnu potporu bez obzira na imovinski i socijalni status ostvarit će 5 studenata, druge godine i više, s prosjekom ocjena većim od 4,5 ili 9,0 prema utvrđenom redoslijedu uspješnosti.

V
Uz Prijavu na Natječaj studenti trebaju dostaviti:
a) za sve studente:
– Uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),
– Ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),
– Uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2012./2013. godini,
– Ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),
– Ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva uže obitelji (matičar).
b) prema imovinskom i socijalnom kriteriju:
– Potvrdu od Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Grude da je student dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja (Udruga),
– Za studente invalide Rješenje mjerodavne invalidske komisije o stupnju invalidnosti,
– Za studente bez oba roditelja dostaviti Izvadke iz matične knjige umrlih (matičar),
– Potvrdu poslodavca o ostvarenim prosječnim ukupnim primanjima za sve članove uže obitelji u proteklih 6 mjeseci (neto plaća, naknada za ishranu, naknada za prijevoz i dr.),
– Za umirovljenike odrezak zadnje primljene mirovine,
– Ovjerenu izjavu podnositelja o ukupno ostvarenim dodatnim primanjima osim primanja iz radnog odnosa i mirovina za sve članove uže obitelji u proteklih 6 mjeseci (matičar),
– Potvrdu za učenika/cu generacije Srednje škole A.B. Šimića Grude od navedene škole,
– Potvrdu za dobitnike rektorove i dekanove nagrade od istih,
– Ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za prethodne godine studiranja (matičar ili fakultet).

VI
Povjerenstvo za utvrđivanje liste pristupnika može provjeriti vjerodostojnost svakog priloženog dokumenta.
Student, koji dobije studentsku potporu temeljem lažnih podataka dužan je vratiti ukupan iznos primljenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu u roku od 12 mjeseci od dana saznanja za navedene okolnosti.

VII
Prijave s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu materijalnih potpora studentima za školsku 2012./2013. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: “Ne otvarati”, ili donijeti osobno u općinu (soba br.1. Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grudewww.grude.info.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, telefon: 039/660-911.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu materijalnih potpora neće se vraćati podnositeljima.

Načelnik
Ljubo Grizelj

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce:

1. Prijava na natječaj za studentske potpore i stipendije

2. Izjava da student ne prima drugu stipendiju

3. Izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj godini 2012/13.

Temeljem članka 7., stavak 1. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2012./2013. godinu, raspisujem: J A V N I  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju

za deficitarna zanimanja u akademskoj 2012./2013. godini

 
1. U akademskoj 2012./2013. godini dodijelit će se sedam stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u godišnjem iznosu od po 1.500,00 KM, a koja se isplaćuje u deset mjesečnih rata po 150,00 KM, i to:

– 3 stipendije – za magistar/magistrica matematike i fizike,
– 2 stipendije – za magistar/magistrica biologije i kemije,
– 2 stipendije – za magistar/magistrica geodezije i geoinformatike.

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:
– da je državljanin BiH,
– da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području općine Grude,
– da je student 3., 4. ili 5. godine,
– da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,
– da nije stariji od 26 godina,
– da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj,
– Pod pojmom student, u smislu ovog Natječaja, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij nakon kojeg stječe zvanje magistar/magistra s ukupno 300 ECTS bodova.

3. Ovim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:
Uspjeh u obrazovanju:
– prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja.

Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu – PRIJAVA, a uz koju treba priložiti:
– Uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),
– Ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),
– Uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2012./2013. godini,
– Ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),
– Ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (matičar ili fakultet),

4. Obrasci se mogu podignuti u zgradi općine Grude, fra Gabre Grubišića br. 4 (pisarnica), radnim danom od 8,30 do 15,00 sati, te na internet stranici općine Grude www.grude.info

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima za školsku 2012./2013. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: “Ne otvarati“, ili donijeti osobno u općinu (soba br.1. Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grude www.grude.info

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 039/660-911.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima.

6. Lista pristupnika koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploči Općine, fra Gabre Grubišića br. 4. i na internet stranici općine Grudewww.grude.info

 
Svaki pristupnik Natječaju može na listu podnijeti pisani prigovor Načelniku u roku osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine, odnosno na internet stranici općine Grude www.grude.info , i to putem pošte na adresu: Općina Grude, fra Gabre Grubišića br. 4, Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, 88340 Grude.

Načelnik
Ljubo Grizelj

 

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce:

1. Prijava na natječaj za studentske potpore i stipendije

2. Izjava da student ne prima drugu stipendiju

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.