Hercegovačka banka izgubila spor protiv Bobar banke

Hercegovačka banka (u likvidaciji) iz Mostara izgubila je sudski spor protiv Bobar banke u kojem je tražila da joj se za 4,7 milijuna KM oročenog depozita prizna status osiguranog kreditora i prioritet pri isplati priznatih potraživanja, saznaje poslovni portal Capiral.

Naime, Viši gospodarski sud u Banja Luci odbio je žalbu Hercegovačke banke i potvrdio presudu Okružnog gospodarskog suda u Bijeljini od 28. rujna 2015. kojom je odbijen zahtjev mostarske banke. Hercegovačka banka obvezana je da Bobar banci u likvidaciji isplatiti troškove sudskog postupka u iznosu od 8.350 KM.

U obrazloženju presude, koja je u posjedu Capitala, navodi se da mostarska banka nije kreditor, već deponent, što isključuje primjenu zakonske odredbe koja kaže da se kao prioritetna potraživanja smatraju potraživanja osiguranih kreditora do vrijednosti njihovog osiguranja.

Sud je obrazložio da se kao osigurani depozit smatra onaj depozit koji je osiguran kod Agencije za osiguranje depozita BiH, a ne onaj koji je osiguran mjenicom, kako to smatra Hercegovačka banka. U presudi Višeg gospodarskog suda dodaje se i da tužitelj sudu nije pružio nijedan dokaz da je njegov depozit, koji je položio kod tuženog, osiguran sukladno Zakonu o osiguranju depozita u bankama BiH, što bi mu dalo prioritet u naplati.

Likvidacijski upravnik Bobar banke Mile Maksimović rekao je za Capital da je očekivao ovakvu presudu Višeg gospodarskog suda i naglasio da Bobar banka Agenciji za osiguranje depozita BiH duguje još oko 11,5 milijuna KM na ime isplaćenih potraživanja do iznosa od 50.000 KM, te da za sudske sporove banka ima na raspolaganju oko 15 milijuna KM.

(Capiral)

1 komentar

Komentiraj: