Granična policija raspisala natječaj za prijem 100 policajaca, poznato što se traži – Jabuka.tv

Granična policija raspisala natječaj za prijem 100 policajaca, poznato što se traži

Granična policija Bosne i Hercegovina raspisala je Javni oglas za prijem kadeta u činu “policajac”.

Oglas prenosimo u cijelosti:

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2016.godini (“Službeni glasnik BiH”, broj 53/17) i točke II Odluke ravantelja Granične policije Bosne i Hercegovine (17-06-2-34-11-4660-5/16 od 17.10.2017. godine) Komisija za izbor kandidata – kadeta IX klase Granične policije Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA U ČINU “POLICAJAC” GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

(Broj slobodnih radnih mjesta)

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem IX klase kadeta:

a) 100 kadeta s najmanje završenim IV stupnjem školske spreme za prvu razinu pristupanja u činu “Policajac”

II

(Opći i posebni uvjeti za zapošljavanje)

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati slijedeće

Opće uvjete:

a) državljanstvo BiH;

b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;

c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca,

d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije)

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije,

f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala;

g) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, u skladu s kaznenim zakonodavstvom,

I posebne uvjete:

– važeća vozačka dozvola “B” kategorije izdata u BiH,

– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije),

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

  III

(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja) 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju sljedeće dokumente u vidu originala ili ovjerene fotokopije:

a) Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);

b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu);

c) Diplomu o završenom najmanje IV stupnju školske spreme, ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana;

d) Rješenje o nostrifikaciji izdano od nadležnog organa u BiH, ukoliko je školska sprema stečena izvan BiH nakon 06.04.1992. godine;

e) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

f) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da se kandidat nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala;

g) Prijava prebivališta, ne starija od tri mjeseca;

h) Ovjerena fotokopija važeće vozačke dozvole “B” kategorije izdate u BiH;

i) Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.)

j) Dokaz o poznavanju rada na računalu (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.).

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili s web sitea Granične policije Bosne i Hercegovine (Prijava na javni oglas za prijem kadeta u graničnu policiju bosne i hercegovine u činu “policajac”).

Kandidat je obavezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi vlastoručni potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i bit će odbačena. Također, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

Prijavu na oglas s neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine

Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo,

s naznakom “Prijava na Javni oglas za prijem kadeta”.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj tiskovini.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Izjave kandidata moraju biti potpune u skladu s tekstom javnog oglasa. Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Napomena:

 • Prije donošenja odluke o izboru kandidata, nominirani kandidati bit će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja “POVJERLJIVO”, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH” br.54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akta donesenih na osnovu navedenog Zakona. Kanditati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje bit će isključeni iz daljnje procedure odabira. U okviru ovih provjera vršit će se i provjera općeg uvjeta, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje u nekažnjavanju.
 1. Provjera općeg uvjeta “zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad”, utvrdit će se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obavezi dostavljati posebno liječničko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opći uvjet “zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad” bit će isključeni iz daljnje procedure odabira.

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Granične policije Bosne i Hercegovine vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, kao i odredbama člana 6. Zakona o Graničnoj policiji, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i druge razine u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a) testa općeg znanja (koji obuhvaća poseban pisani test i esej);

b) testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;

c) liječničkog pregleda, uključujući i psihološki pregled;

d) usmenog dijela testa-intervjua.

Test općeg znanja bit će u skladu sa stupnjem obrazovanja potrebnim za razinu obuke za koji kandidat pristupa i istim će pored navedenog biti obuhvaćena i pitanja iz nadležnosti Granične policije. Pitanja iz nadležnosti Granične policije obuhvaćaju sljedeće oblasti: Ustav BiH; Zakon o Graničnoj policiji BiH; Zakon o policijskim službenicima BiH i Zakon o graničnoj kontroli.

Kandidat koji u skladu s Odlukom o metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prve i druge razine u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ne ostvari eliminacijski prag bodova na jednom od testova iz točaka a),b) i d) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod točkom c), isključuje se iz daljnjeg procesa odabira.

V

(Način obavještavanja kandidata)

O tijeku procesa selekcije kandidati će biti kontaktirani i informirani, putem telefona, web sitea Granične policije BiH i oglasne ploče u sjedištu Granične policije BiH, Sarajevo.

Granična policija Bosne i Hercegovine ne preuzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije.

VI

(Trajanje obuke i probnog rada)

Osnovna obuka kadeta za prvu razinu pristupa za čin “policajac” traje 30 (trideset) tjedana i obavljat će se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) i raspoređuju na radna mjesta u činu “policajac” u organizacijske jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine, u ovisnosti od potrebe i upražnjenih radnih mjesta.

(www.jabuka.tv) 


8 komentara

 • Ovi policajci su baš glupi kao ku..c!!!
  Traže osobe životne dobi od 18 do 35 god.
  i naglašavaju:
  “f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kaznenim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala

  Moji glupani za vrijeme rata ti ljudi su bili mala djeca ili se nisu rodili!!!
  Ovakvi glupani nisu samo u policiji, već i u državnom vrhu, zato i jesmo gdje jesmo!!
  Nabijem vas sve skupa glupani!!!

  • To sam i ja isto mislio komentirati. Koji su to kreteni to je nevjerojatno. Jugoslavije nema vec 30 godina a maximalna dob 35 godina za prijem. Dijete od 5 godina starosti da bude traženo pred tribunalom? Hahahha

  • Nije Federacija nego BiH! Kako moze biti stariji od 35 godina pa kada bi isao u mirovinu i sta bi radio taj tvoj sposobni sa 60 i kusur godina? I ovo 35 je previse. A sve je lose od kada policajci ne zavrsavaju srednju policijsku skolu i ne pocimaju raditi sa 18 nego se kupe po ulicama.

 • Bez dobre veze ne treba ni pokušavati, ali baš baš dobre veze. Ito to važi za idući krug. U ovom krugu su oni već primljeni, samo raspisan natječaj reda radi

Komentiraj:

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.