SKB Mostar zapošljava: Traži se veći broj djelatnika

SKB Mostar i JU Kantonalna bolnica ”Dr.Safet Mujić” raspisali su natječaj za zapošljavanje više djelatnika.

SKB Mostar raspisala je natječaj za zapošljavanje 26 medicinskih sestara, vozača, laborante i kuhara.

Vozač, kuhar i četiri medicinske sestre bit će zaposlene na neodređeno vrijeme.

Laborant i ostale medicinske sestre/tehničari bit će zaposleni na određeno radno vrijeme, radi zamjene djelatnika koji su na trudničkom, porodiljskom i neplaćenom odsustvu, objavljeno je u natječaju.

Osim SKB Mostar, natječaj je raspisala i JU Kantonalna bolnica ”Dr.Safet Mujić’‘ koja zapošljava liječnika, farmaceuta, medicinskih sestara i laboranta.

Troje liječnika, farmaceut, tri medicinske sestre i laboranta bit će zaposleni na neodređeno vrijeme, dok će na određeno vrijeme biti zaposlene tri sestre/tehničara zbog porodiljnog dopusta i trudničkog bolovanja.

JU Kantonalna bolnica ”Dr.Safet Mujić” zapošljava i osam spremačica na neodređeno vrijeme u eko servisu, dok se zbog bolovanja traži jedna osoba kao pralja laboratorijskog posuđa.

Klikni i pogledaj natječaj SKB Mostar

SKB Mostar | Bolnica

Na temelju članaka 45.i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 20.  i 20.a Zakona o radu („Službene novine FBiH“ 26/16 i 89/18), članka 7. Pravilnika o radu SKB Mostar br.7615/2/18, te Odluke ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice evid.broj 2733/19 objavljuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U SKB MOSTAR

1. Neodređeno radno vrijeme za radna mjesta:

 1. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za dječje bolesti – 3 izvršitelja
 2.  Medicinska sestra/tehničar na Klinici za neurokirurgiju – 1 izvršitelj
 3.  Vozač u Službi za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja
 4.  Kuhar u Službi za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj

2. Određeno radno vrijeme –  radi zamjene djelatnika koji su na trudničkom, porodiljskom i neplaćenom odsustvu

 1. Laboratorijski tehničar u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku – 3 izvršitelja
 2. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za dječje bolesti – 3 izvršitelja
 3. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za neurokirurgiju – 3 izvršitelja
 4. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za kirurgiju  – 3 izvršitelja
 5. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za urologiju – 2 izvršitelja
 6. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za ortopediju – 2 izvršitelja
 7. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za plućne bolesti i TBC – 2 izvršitelja
 8. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje – 7 izvršitelja

Napomena:     

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu te Pravilnikom o unutranjem ustrojstvu i organizaciji  rada  SKB Mostar. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad u skladu sa Pravilnikom o radu SKB Mostar.

Opći uvjeti:

 • propisani Zakonom o radu FBIH (navršenih 18 godina, državljanin BIH)

Posebni uvjeti: 

Za radno mjesto pod točkom 2.1. Laboratorijski tehničar

 • stručna sprema – SSS ; završena srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar
 • položen stručni ispit

Za radna mjesta pod točkama 1.1.,  te radna mjesta 2.2., 2.3., 2.4., 2.5, 2.6, 2.7., 2.8.  Medicinska sestra/tehničar

 • stručna sprema – SSS ; završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit

Za radno mjesto pod točkom 1.2. Medicinska sestra/tehničar

 • stručna sprema – SSS ; završena srednja medicinska škola
 • položen stručni ispit
 • radno iskustvo od najmanje 12 mjeseci

Za radno mjesto pod točkom 1.3. Vozač

 • KV vozač

Za radno mjesto pod 1.4.  Kuhar

 • KV kuhar

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail);
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci
 • Potvrda o prebivalištu (CIPS)
 • Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu (osim radnih mjesta pod 1.3. i 1.4.)

Kandidati su slobodni uz potrebnu dokumentaciju, dostaviti i detaljnije podatke ili dokaze o radnom iskustvu, posebnim vještinama i/ili  znanjima itd.

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim fotokopijama.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol SKB Mostar – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

SKB Mostar

Kralja Tvrtka bb

88 000  M o s t a r

(na koverti je potrebno navesti

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
ZA KOJE SE PRIJAVLJUJE KANDIDAT,
NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Mostar, 23.04.2019.

Klikni i pogledaj natječaj Bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, čl. 20a. stav.2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl.4., 5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje

J A V N I   O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta  na neodređeno i određeno vrijeme

1.NEODREĐENO VRIJEME

1.1.Doktor medicine  u transfuzijskom centru – 1 izvršilac

1.2.Doktor medicine na odjelu za interne bolesti – 1 izvršilac

1.3.Doktor medicine na odjelu za ginekologiju i akušerstvo – 1 izvršilac

1.4.Magistar farmacije na odjelu za biohemijsko-laboratorijsku dijagnostiku – 1 izvršilac

1.5.Medicinska sestra / tehničar na odjelu pulmologije – 2 izvršioca

1.6.Medicinska sestra / tehničar na odjelu za interne bolesti – 1 izvršilac

1.7.Laboratorijski tehničar na odjelu za patološku anatomiju i citologiju – 1 izvršilac

 

2.ODREĐENO VRIJEME

2.1.Medicinska sestra/tehničar na odjelu hirurgije do povratka radnice sa porodiljskog odsustva – 2  izvršioca

2.2.Medicinska sestra/tehničar na odjelu za interne bolesti do povratka radnice sa trudničkog bolovanja – 1 izvršilac

 

OPŠTI USLOVI:

 • da je kandidat  stariji od 18 godina,
 • da je državljanin BiH.

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • pisana prijava sa kratkom biografijom, kontakt podaci, tačan naziv radnog mjesta  na koje se konkuriše,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,
 • uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

POSEBNI USLOVI:

za radna mjesta pod tačkama 1.1.; 1.2.; 1.3. uslovi:VSS-medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti: diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

1.4. uslovi: VSS-farmaceutski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti: diploma o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ) i dokaz o poznavanju rada na računaru.

za radna mjesta po tačkama 1.5.; 1.6.; 2.1.; 2.2. uslovi:SSS-medicinska škola opšteg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca), dokaz o poznavanju rada na računaru.

1.7.uslovi: SSS-medicinska škola-laboratorijski smjer, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računaru;

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, certifikat za samostalan rad (licenca ), dokaz o poznavanju rada na računaru.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva :

 • uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traže oglasom, sa tačnim naznakom poslova i radnih zadataka  sa  godinama i mjesecima radnog staža ;
 • uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji  Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme  koja se traži oglasom (za kandidate koji se nalaze na  evidenciji Službe ) u vrijeme prijave na oglas , ne starije od 3 mjeseca;
 • uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom školovanja/studiranja  za školu/ fakultet koji se traži oglasom;
 • dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, ne  starija od 3 mjeseca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršiti će se provjera radnih i stručnih sposobnosti.

Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad u skladu sa Pravilnikom o radu ustanove.

Napomena:U skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18) dobrovoljci, organizatori otpora, veterani, učesnici rata-demobilisani borci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih porodica, članovi porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici  Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona www.szzhn-k.ba i web stranici JU Kantonalna  bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar www.kbmostar.ba.

Kandidat koji dostavlja prijavu na više radnih mjesta iz javnog oglasa, dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kao i  dodatnu dokumentaciju,  dostavlja u jednom primjerku.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar
Ul. Maršala Tita br. 294
88 000  M o s t a r
sa naznakom
“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO
(navesti naziv radnog mjesta) – NE OTVARATI“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Mostar, 15.04.2019.

Klikni i pogledaj natječaj Bolnica „Dr.Safet Mujić“

Detaljno o natječaju:

Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, čl. 20a. stav. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl. 4., 5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje

J A V N I   O G L A S

za popunu upražnjenih  radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

1.NEODREĐENO VRIJEME

1.1.Spremačica u Eko servisu – 8 izvršilaca

2.ODREĐENO VRIJEME

2.1.Pralja laboratorijskog posuđa na odjelu za biohemijsko-laboratorijsku dijagnostiku do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI:

 • da je kandidat  stariji od 18 godina,
 • da je državljanin BiH.

Kao dokaz ispunjavanja opštih uslova kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • pisana prijava sa kratkom biografijom, kontakt podaci, tačan naziv radnog mjesta  na koje se konkuriše,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje/potvrda od CIPSA ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa ,
 • uvjerenje o državljanstvu  ne starije od 3  mjeseci od dana objave oglasa.

POSEBNI USLOVI:

1.1 .uslovi: NK radnik (osmogodišnja škola ) ,

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi.

1.2. uslovi: NK radnik (osmogodišnja škola )

potrebni dokumenti: diploma o završenoj školi.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova oglasa dužni su dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata, a koja podrazumijeva :

 • uvjerenje /potvrda o radnom stažu od poslodavca na poslovima koji se traže oglasom, sa tačnim naznakom poslova i radnih zadataka  sa  godinama i mjesecima radnog staža ;
 • uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži oglasom (za kandidate koji se nalaze na  evidenciji Službe ) u vrijeme prijave na oglas , ne starije od 3 mjeseca;
 • dokazi o statusu kandidata kao dobrovoljca, organizatora otpora, veterana, učesnika rata-demobilisanog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i kao člana njihovih porodica, porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18), u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, ne  starija od 3 mjeseca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju formalno-pravne uslove iz javnog oglasa izvršit će se usmeni razgovor (intervju).

Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad u skladu sa Pravilnikom o radu ustanove.

Napomena:U skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 33/04 , 56/05,70/07, 9/ 10 i 90/ 17) i Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK („Službene novine HNK“, broj: 6/18) dobrovoljci, organizatori otpora, veterani, učesnici rata-demobilisani borci, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih porodica, članovi porodica poginulih/šehida, umrlih i nestalih branilaca ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uslovima.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici  Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona www.szzhn-k.ba i web stranici JU Kantonalna  bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar www.kbmostar.ba .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji se prijavljuju na oba  radna mjesta iz javnog oglasa dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kao i dodatnu dokumentaciju  u jednom primjerku.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje.

Sve tražene dokumente treba dostaviti neposredno na protokol ustanove ili  putem pošte preporučeno na adresu:

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar

Ul. Maršala Tita br. 294
88 000  M o s t a r
sa naznakom
PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO
(navesti naziv radnog mjesta) – NE OTVARATI“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Mostar, 15.04.2019.

(www.jabuka.tv)