Prijavite se na praktičnu obuku iz računovodstva

Nakon uspješno završenog prvog ciklusa tečaja računovodstvene obuke, Economy Life ponovno kreće s proljetnim ciklusom. Kako je i sam voditelj obuke, Dejan Vidović dipl. oec. već ranije najavio, obuka će ovoga puta biti obogaćena za još dva nova programa.

Tako ćete ovoga puta moći izabrati između sljedećih programa:
1. “osnove praktičnog računovodstva”, 42 sata po cijeni od 650 KM
2. “napredno računovodstvo modul 1”, 42 sata po cijeni od 1000 KM
3. “obrti i srodne djelatnosti i izrada godišnjih prijava”, 30 sati po cijeni od 450 KM.
Obuka počinje od 7.04.2015., a prijaviti se možete do 01.04.2015., radi rasporeda termina koji će se održavati u večernjim satima.

Brošuru možete pogledati klikom na OVDJE.

Vodič programa

1.Osnove praktičnog računovodstva

Uvod i upoznavanje sa računovodstvom

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću:

 • Sudsko rješenje
 • Općinsko rješenje
 • Izjava, Obrasci PPL-1 i RPO PPL-1
 • Poslovne jedinice
 • Podružnice
 • Klasifikacija djelatnosti BiH 2010,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji
 • Uvjerenje o PDV registraciji, Obrazac ZR1
 • Zakonski okviri
 • Praktični primjer objašnjenja koraka i procedura prilikom osnivanja društva i sve potrebito za nesmetan rad.
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa?

Radno pravni odnosi:

 • Prijava i odjava djelatnika
 • Ugovori o radu
 • Rješenja o prestanku rada
 • Ugovori o djelu
 • Pravilnik o radu
 • Klasifikacija zanimanja-šifre.
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa?

Zakonski minimumi za dodatna primanja i naknade troškova zaposlenicima:

 • topli obrok,
 • prijevoz na posao i s posla dnevnice za službeni put,
 • korištenje privatnog vozila u službene svrhe,
 • regres za godišnji odmor,
 • otpremnine,
 • bolovanje preko 42 dana.
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa?

Robno knjigovodstvo:

 • Zakon o unutarnjoj trgovini 40/10:
 • Zalihe trgovačke robe, zaduženje i razduživanje
 • Prodaja, rabati, knjižne obavijesti, izvoz
 • Sadržaj i izrada kalkulacija sa obveznim elementima, nivelacije.
 • Vođenje trgovačke knjige na malo za robu i usluge
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa

Fiskalizacija i defiskalizacija

 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa

Obrasci prijave poreza i doprinosa u Poreznu upravu

 • Propisani obrasci
 • Obračun plaća, ugovora o djelu i ugovora o autorskom honoraru.
 • Obračun i knjiženje poreza i doprinosa
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa?

Zakonski okvir oporezivanja dodane vrijednosti;

 • Obveznici i ne obveznici PDV-a;
 • Oporezivi i neoporezivi promet
 • Odbitak ulaznog PDV-a;
 • Uvoz i izvoz dobara u sustavu PDV-a;
 • Vođenje poreznih evidencija (KUF i KIF PDV evidencije);
 • Uputa za popunjavanje PDV i D-pdv obrasca;
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa

Blagajničko i bankarsko poslovanje,

 • Evidentiranje ulaza i izlaza novčanih sredstava u blagajni
 • Dokumenti koji su obvezni prilog u blagajni
 • Bankarski sustav u BiH, poslovanje s bankama (blagajničko poslovanje,platni         promet, banka kao izvor financiranja, zatvaranje računa)
 • Blokada i deblokada računa 

Likvidacija i stečaj Društva (d.o.o.)

Evidentiranje poslovnih događaja u softveru 5 dimension.

 • Knjiženje poslovnih promjena na praktičnom primjeru u glavnoj knjizi, softveru i njihovo razumijevanje kroz bruto bilancu.

Popunjavanje Financijskih izvještaja na osnovu primjera praktičnog zadatka:

 • Bruto bilanca poduzeća
 • Bilanca stanja
 • Bilanca uspjeha
 • Izvještaj o gotovinskom tijeku
 • Izvještaj o promjenama u kapitalu

Porezna bilanca i ostali obrasci uz financijske izvještaje.

2.Napredno praktično računovodstvo

Porezni i računovodstveni aspekt specifičnih isporuka u trgovini i uslugama

 • Akcijske prodaje, pokloni za kupljenu količinu
 • Sniženje cijena ispod nabavne cijene
 • Naknadno odobreni rabati
 • Naturalni rabati
 • Manjkovi i viškovi robe

PDV tretman ino usluga

 • Član15. Zakona o PDV-u
 • Član 21. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u  

Porez po odbitku

 • Zakonski okviri i postupci pri obračunu poreza po odbitku
 • Ugovori o dvostrukom oporezivanju
 • Dividende,Kamate, Autorskih prava , dobit od poslovanja
 • Praktični primjeri, popunjavanje obrazaca,potrebna dokumentacija, postupanje organa

Specifičnosti novog Zakona o javnim nabavkama BIH

 • Izmjene u postupcima i novi rokovi
 • Podzakonski akti Pristup nabavkama sektorskih organa
 • Nastup domaćih ponuđača na regionalnom tržištu
 • Kvalifikacije ponuđača
 • Priprema ponuda
 • Osnovni elementi ponude
 • Pozivanje na standarde
 • Dodatna dokumentacija; aneksi, izjave, obrasci, garancije….
 • Najčešće greške
 • Evaluacija ponuda i komunikacija ugovornih organa sa ponuđačima
 • Izmjene u žalbenom postupku
 • Prekršajne odredbe

Nabavka i prodaja novih i rabljenih vozila u sustavu PDV-a

 • Putnička vozila
 • Teretna vozila
 • Rabljena vozila
 • Rent-a-car
 • Financijski lizing

Plaće

 • Specifičnosti problemi u podnošenju obrazaca u poreznu upravu
 • Porodiljne naknade
 • Uposlenici upućeni u/iz inozemstva
 • Radna i boravišna dozvola

Pozajmice i kamate sa aspekta poreza na dohodak

Građevinarstvo

 • Posebna šema u građevinarstvu
 • Izgradnja kombinovanog, poslovno-stambenog objekta
 • Prodaja poslovno-stambenog objekta koje se nije bilo u najmu
 • Ispravka ulaznog PDV-a
 • Praktični primjeri iz prakse
 • Mišljenja UIO

Analiza financijskih izvještaja

 • Pokazatelji
 • Analiza bilance stanja i uspjeha po djelatnostima
 • Pdv kontrola
 • Porezna kontrola
 • Izvještaji bankama
 1. Obrtnici, ugostitelji, slobodna zanimanja

Registracija fizičkih lica, obrtnika,trgovačke radnje, samostalne ugostiteljske radnje, slobodna zanimanja

 • Osnovna djelatnost
 • Dopunska djelatnost
 • Dodatna djelatnost

Prijava i odjava djelatnika

 • Ugovori o radu
 • Rješenja o prestanku radnog odnosa
 • Što je potrebno znati u kontroli inspekcijskih organa

Popunjavanje knjiga za trgovce , obrtnike, ugostitelje i slobodna zanimanja

 • Trgovačka knjiga
 • Knjiga prihoda i rashoda
 • Knjiga prometa
 • Knjiga potraživanja i obveza
 • Knjiga osnovnih sredstava

Godišnje prijave poreza na dohodak (fizička lica i obrtnici)

Podnošenje obrazaca za plaće djelatnika i vlasnika
Osnovice za uplatu doprinosa za vlasnike trgovce, obrtnike, ugostitelje i slobodna zanimanja
Likvidacija samostalnih radnji

(www.jabuka.tv)